Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti

  N A T J E Č A J

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića, 28a, raspisuje:

NATJEČAJ

  1. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju

  2. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za odjevnu tehnologiju

  3. Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Studijskoj jedinici Varaždin Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Poseban uvjet:

Pod točkom 1. Znanje i iskustvo u području primjene teorije i metrike boje u tekstilnoj tehnologiji i dizajnu
Pod točkom 2. Prednost imaju kandidati koji posjeduju znanje iz područja računalne konstrukcije i 2D/3D projektiranja odjeće

Uvjeti:

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju te podatke o znanstvenoj/umjetničkoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ice nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2.

Pristupnici/e koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici/e su obavezni dostaviti natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku (CD,USB). Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u dva primjerka, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

  Prilog:
  natjecaj_ttf.pdf

 
Kadrovska referada, 27.11.2019 09:54