Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Suvremena umjetnost i dizajn

  Seminarski rad upute
  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

Literatura:

Silobrčić, Vlatko: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, 2008.

   

  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

   

Cilj : svladati pravila akademskog pisanja i izlaganja problematike, uključivo s pravilnim citiranjem tekstova.


Općenite napomene


Seminarski rad predaje se kao kompjuterski ispis . Koristite Times New Roman,   veličinu slova 12, prored 1.5, poravnato, stranice paginirajte . Naslove poglavlja treba napisati slovima veličine 14 točaka.

 

Elementi seminarskog rada:


 • NASLOVNICA: (tema, ime i prezime, kolegij,  studij, mentor, datum, TTF)
 • SADRŽAJ  ( popis naslova i podnaslova s brojem stranica)
 • Abstrakt (100 riječi, u kratko čime se bavi vaš seminarski rad)  
 • Uvod
 • Izlaganje tematike  
 • Zaključak  
 • Popis literature

Izrada seminarskog rada po dijelovima:


 • Uvod

  U njemu se definira problem ili predmet istraživanja, određuje se svrha i cilj istraživanja. Također se naznacuje   kompozicija ili struktura rada. Tema se određuje vremenski i prostorno. Analazira se korištena građa i istraživanja pojedinih autora. U pisanju seminarskoga rada koriste se  kao izvor MINIMALNO DVIJE KNJIGE ili DVA znanstvena rada ( NE INTERNET STRANICE , one su dopunska literatura)

 

 • Izlaganje tematike

  Je najopsežniji dio rada u kojem se izlažu teme po poglavljima i podpoglavljima tj. tematskim cjelinama. Svako poglavlje treba imati podnaslov kojim se ukazuje na temu poglavlja tj. cjeline koja se specifično razlaže u navedenom dijelu rada.

 

Raspored tema/poglavlja mora biti smislen. Poglavlja se oznacuje s brojevima 1., 2., 3,.../ podnaslov s 1.2., 1.3., 1.4. , ili 2.1, 2.2., -ovisi u koje poglavlje se smjesta


U ovom se dijelu moraju izložiti sve spoznaje proizašle iz «istraživanja», potvrditi hipoteza ili radna pretpostavka i obrazložiti rezultati.

 

 • Zaključak

Je svojevrsna sinteza svih rezultata rada.U njemu se opise vas istrazivacki rad po poglavljima i podnaslovima , na osnovu kojeg se donose određeni VLASTITI zakljucci vezani za temu istrazivanja. 

PRILOZI i CITIRANJE

 • Prilozi (grafovi, slike)

  Ukoliko su umetnuti u tekst moraju biti numerirani (npr: slika 1.) Slike i grafove treba popratiti legendom (sto je prikazano, autor, godina) i staviti izvor (odakle je koristeno)

Na kraju teksta potrebno je priložiti popis priloga koji su označeni rednim brojem pojavljivanja u tekstu.

 • Citiranje

  Citiranje ideja, koncepata, dijelova teksta ili rečenica drugih autora u tekstu potrebno je potkrijepiti podacima o autoru, godinom nastanka djela iz kojeg se preuzima citat i stranicom, npr.:  (Ivancevic 2000:35).


Citat može biti direktan tj. izravno prenositi dijelove rada, odlomke ili rečenice drugih autora; primjer navođenja:

«Socijalna i kulturna antropologija dvadesetog stoljeća je svojem uglavnom zapadnom čitateljstvu obećala prosvjećenost na dva fronta. Prvi je bilo spašavanje raznolikosti kulturnih oblika života od procesa očevidne globalne vesternizacije»   (Marcus i Fischer 2003:15). 

U slucaju da se na nekog autora referira ili se koristi odredjena informacija ali ne doslovno prepisana, vec preformulirana - ponovo se ga navodi kao izvor u tekstu ili na kraju recenice npr.: (Grau 2008:45) .

 • Tudjice

pisu se malim slovima u kurzivu  (iskoseno), potrebno ih je objasniti u fusnoti ili u tekstu

 

POPIS LITERATURE:
Primjeri:

 • Knjiga jedan autor:
Brandstätter, C: Klimt and Fashion, Assouline Publishing, New York, 2006.

Dorfles, G: Moda , Golden marketing, Zagreb , 1997.

 • Poglavlje u knjizi :

  Laver, J: Costume and fashion , Thames and Hudson , London , 1995, str.: 120-128.

Lipovetsky , G : Carstvo   prolaznog - dovr š ena   moda , MODA povijest , sociologija   i   teorija   mode , Š kolska   knjiga , Zagreb , 2002, str .:77-137.

 •   Novinski članak bez autora:

  Chicago tribune : Gun injuries take financial toll on hospitals, February 24, 1994.

 • Elektronski izvori:

Članak u e- časopisu:

Yin, S: Color bind. American demographics 25, (7) 22-26. Academic search premier, via Galileo, 2003, http://www.galileo.usg.edu  

 

    internet stranica - obavezno s datumom korištenja:

 

  http://www.pastreunited.com/id.262.html  (12.12.2009)

Neke od mogućih tema seminara:

 

 

 

Socijalistička arhitektura u Jugoslaviji

 

 

 

Minimalizam u arhitekturi i modi: Philip Johnson i Kenzo Takada između 1960ih i 1970ih Ana Ćurić, Neohistoricizam u arhitekturi i modnom dizajnu odličan (5)

 

 

 

Dekonstruktivizam modnog dizajna i arhitekture (s naglaskom na japanske modne dizajnere – Kawakubo, Yamamoto)

 

 

 

Eksperimentalni film od 1920ih do danas, s posebnim osvrtom na One Take Film Festival 5

 

 

 

Promjena forme komunikacije u suvremenoj umjetnosti

 

 

 

Land-(earth) art

 

 

 

Povijest fotografije s naglaskom na suvremenu modnu fotografiju i opus Helmutha Newtona

 

 

 

Suvremena umjetnost i dizajn u BiH

 

 

 

Refleksije minimalizma na suvremenu umjetnost i dizajn danas odličan (5)

 

 

 

Modni fotografi kao redatelji glazbenih spotova

 

 

 

Svjetlo kao medij suvremene umjetnosti

 

 

 

  Galliano i barok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prilog:
  suid_seminar.doc

 
20.11.2011 21:53