Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Specijalistički studij Umjetnost tekstilom

Studij Umjetnost tekstilom osmišljen je kao kreativni centar čiji je primarni zadatak poticanje i razvijanje individualnog i suvremenog umjetničkog izraza koji nastaje korištenjem tekstila ili tekstilu bliskih materijala, gradbenih elemenata i tehnika.
Promišljanja specijalizanata u sferi umjetnosti tekstilom temeljit će se na interaktivnom odnosu specifičnih znanja i vještina koja specijalizant posjeduje iz  područja tekstilne struke, sa iskustvima, znanjima i vještinama iz likovno-estetskih i kreativnih područja, kao i sa teoretskim i/ili iskustvenim znanjima koja posjeduje iz područja suvremenih umjetničkih praksi.
Ta promišljanja, kroz mentorski vođen i individualni rad svakog specijalizanta, rezultirat će dvodimenzionalnim ili trodimenzionalnim materijalizacijama njihovih ideja, odnosno stvaranjem umjetničkih djela koja nastaju upotrebom tekstila kao umjetničkog medija.
Posebna pozornost posvećivat će se istraživanju i eksperimentiranju u korištenju tekstilnih i netekstilnih, tradicionalnih, suvremenih i alternativnih materijala i tehnika kao i njihovim kombiniranjem s drugim medijima. Poticat će se korištenje iskustava suvremenih umjetničkih praksi i multimedijalni pristup. Specijalizanti će se upoznavati sa izložbenim projektima i svim uvjetima koje mora zadovoljiti uspješan projekt. Naučit će izraditi portfolio, napraviti analizu i vrednovanje svojih kreativnih zamisli, odabrati najbolje, realizirati ih i prezentirati u završnom radu.
Takvim pristupom specijalizant dobit će pouzdani temelj na kojem će moći uspješno graditi svoju poziciju na domaćoj i međunarodnoj modnoj i umjetničkoj sceni u jednom iznimno zanimljivom, kod nas još novom umjetničkom području, koje upravo iz tog razloga predstavlja velik izazov, ali pruža i veliku šansu.

Ovaj poslijediplomski studij traje tri semestra i njegovim završetkom stječe se najmanje 90 ECTS bodova

 Struktura specijalističkih studija s brojem kolegija i pripadnim bodovnim sumama:

 Kategorija kolegija   Minimalan broj kolegija   Minimalan broj ECTS bodova 
Obvezni 6 30
Obvezni izborni 6 30
Neobavezni izborni   7,5
Završni rad   30

Svi kolegiji specijalističkih studija su jedno semestarski, a izvode se kao auditorni (obvezni i izborni), te u obliku predavanja, vježbi, seminara i radionica s pripadajućim fondom od 45 sati nastave

Obvezne i izborne aktivnosti i kriterij za njihovo izražavanje u ECTS bodovima Iz sadržaja specijalističkih studija vidljive su obvezne i izborne aktivnosti studenta. Obvezan je položiti šest obvezna kolegija čime stječe 30 ECTS i šest izbornih obveznih kolegija – 30 ECTS (to je 60 ECTS za jednu godinu + 30 ECTS za završni rad u trajanju od jednog semestra). Izborom neobveznih izbornih kolegija student može steći i veći broj ECTS.
Popis predmeta koje studenti mogu izabrati s drugih poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studijskih programa Studentu se ostavlja mogućnost da prema vlastitom izboru upiše i izborni kolegij iz ponude s drugih poslijediplomskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu kao i iz ponude s drugih visokih učilišta uz dogovor i suglasnost s mentorom.
Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova – pripisivanje bodovne vrijednosti predmetima koje studenti mogu izabrati s drugih studija na sveučilištu predlagaču ili drugim sveučilištima U načelu se priznaje pripisana ECTS-bodovna vrijednost kolegija kojeg student želi upisati na drugom studiju sveučilišta ili visokom učilištu. Priznavanje kolegija podliježe odobrenju predmetnog nastavnika na matičnom fakultetu, a prijenos bodova za izborne kolegije podliježe odobrenju mentora.
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja je za studente poslijediplomskog studija šest i pol godina.