Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Gradivo, literatura i primjeri za razredbeni ispit
 
 
 Matematika

Skup prirodnih brojeva i operacija s njima. Cijeli i racionalni brojevi. Potenciranje s cjelobrojnim i racionalnim eksponentom (korjenovanje). Kompleksni brojevi. Operacije s kompleksnim brojevima. Geometrijsko predočavanje kompleksnih brojeva. Aritmetički i geometrijski niz, red.
Pojam funkcije. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Polinomi prvog stupnja i linearne jednadžbe. Jednadžbe pravca. Sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi. Polinomi jedne i više varijabli. Operacije s polinomima. Racionalne funkcije.
Kvadratne jednadžbe. Eksponencijalna i logaritamska funkcija i njihovi grafovi. Svojstva logaritamske funkcije. Logaritamske jednadžbe i nejednadžbe.
Skupovi točaka u ravnini: dužina, pravac, trokut, mnogokut, kružnica i krug. Izometrije ravnine: simetrija u odnosu na pravac, centralna simetrija, rotacije i translacija. Simetrala dužine i kut. Teorem o srednjici trokuta. Težište trokuta. Teorem o visinama trokuta. Trokutu upisana i opisana kružnica. Talesov teorem. Teoremi o sukladnosti trokuta. Homotetija. Pojam sličnosti. Teoremi o sličnosti trokuta. Pitagorin teorem. Konstrukcije osnovane na izometrijama i teoremima sličnosti i sukladnosti.
Trigonometrijske funkcije i veze među njima. Adicioni teoremi. Trigonometrijsko rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta. Kosinusov i sinusov teorem. Grafičko prikazivanje trigonometrijskih funkcija.
Paralelnost ravnina. Paralelnost pravca i ravnine. Okomitost pravca i ravnine. Okomitost ravnina. Kut pravca i ravnine.
Poznavanje formula za izračunavanje obujma i oplošja tetraedra, prizme, paralelopipeda, piramide, stošca, valjka i kugle. Primjena trigonometrije na rješavanje zadataka u vezi s navedenim tijelima.
Eksplicitna i implicitna jednadžba pravca. Jednadžba pravca određenog koeficijentom smjera i jednom točkom. Jednadžba pravca kroz dvije točke. Analitički kriterij za okomitost i paralelnost pravca. Jednadžba kružnice, elipse, hiperbole i parabole. Sjecište pravca i krivulje drugog reda.

Literatura za pripremu:

 1. S. Kurepa: Matematika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993., ili J.Đurović, I.Đurović, S.Rukavina: Matematika 1, udžbenik za I. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
 2. A. Kurepa, S.Kurepa: Matematika 2, Školska knjiga, Zagreb 1993., ili N.Elezović: Matematika 2, udžbenik za II. razred gimnazije, Element, Zagreb 1996.
 3. S. Kurepa: Matematika 3, Školska knjiga, Zagreb, 1978., ili J.Đurović, I.Đurović, S.Rukavina: Matematika 3, udžbenik za III. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
 4. N. Elezović: Matematika 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
 5. P. Javor: Zbirka zadataka s klasifikacijskih ispita za VI. i VII. stupanj, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 6. M. Fizić: Klasifikacijski ispiti na tehničkim fakultetima, Element, Zagreb, 1995.

Uz navedene udžbenike 1., 2., 3. i 4. postoje pripadne zbirke zadataka.

 

 Kemija

Smjese, spojevi, elementi. Agregatna stanja materije. Fizikalne i kemijske promjene. Kemijski simboli, formule i jednadžbe. Njihovo značenje. Građa atoma, atomska težina, atomski (redni) broj. Izotopi. Periodni sustav elemenata.
Nastajanje spojeva. Vrste veza, kemijska valencija. Osnovni kemijski zakoni (stehiometrijski zakoni). Kemijske jedinice: mol, mol-volumen. Oksidacija, redukcija. (oksidacijska i redukcijska sredstva.) Otopine. Električna provodnost otopine. Elektroliza. Elektrolitička disocijacija. Kiseline i lužine. Neutralizacija i hidroliza.
Plemeniti inertni plinovi. Vodik, voda. Tvrdoća vode. Elementi VII. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: klor, klorovodik, kloridi. Elementi VI. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: kisik, ozon, sumpor, sumporovodik-sulfidi, sulfatna kiselina, sulfati. Elementi V. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: dušik, nitratna kiselina - nitrati, amonijak i njegove soli. Fosfor, alotropija, fosfatna kiselina - fosfati. Elementi I. skupine priodnog sustava i njihova svojstva: natrij, natrij- hidroksid, natrij-karbonat. Elementi II. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: kalcij, kalcij-karbonat, kalcij.oksid. Elementi III. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: aluminij, glinica. Elementi IV. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: silicij, silicijev oksid, silikatno staklo, keramika, cement.
Ugljik, ugljik (II) i ugljik (IV)-oksid, karbonatna kiselina. Ugljikovodici (lančasti i prstenasti). Homologni nizovi. Nafta, katran, Aldehidi, esteri, sapuni. Masti i ulja. Ugljikohidrati. Amino-kiseline, bjelančevine. Prelazni (tranzitivni) elementi: zajednička karakterizacija. Bakar, cink, živa, legura, amalgami. Željezo, sirovo željezo, čelik.

Literatura za pripremu:

 • Milan Sikirica, Branka Korpar–Čolig: Organska kemija. udžbenik kemije za IV razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb 1998.
 • Dubravka Stričević, Blanka Sever: Organska kemija udžbenik za srednje škole, Profil, Zagreb 2000.
 • Sandra Habuš, Dubravka Stričević, Vera Tomašić: Anorganska kemija, Profil, Zagreb 1998.
 • Dunja Nöthig Hus, Mira Herak: Opća kemija 2, Školska knjiga, Zagreb 2000.
 • Mihael Tkalčec, Biserka Borovnjak Zlatarić, Antica Petreski: Anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb 1998.
 • Milan Sikirica, Branka Korpar–Čolig: Kemija s vježbama 1, Školska knjiga, Zagreb 2000.

 

 Fizika

Pravocrtno gibanje: put, pomak, srednja brzina, trenutna brzina, akceleracija, grafičko i algebarsko prikazivanje različitih gibanja.
Sila i gibanje: zakoni gibanja (Newtonovi zakoni mehanike), slobodni pad, vektorske i skalarne veličine, rastavljanje sila na komponente, količina gibanja, očuvanje količine gibanja. Krivocrtno gibanje: jednoliko gibanje po kružnici, centripetalna sila, referenti sustavi, inercijalni i neinercijalni sustavi, kružno akcelerirani sustavi, centrifugalna sila. Sile u fluidima: hidraulički tlak, hidrostatski tlak, atmosferski tlak, uzgon. Energija: energija, rad, snaga, kinetička energija, gravitacijska potencijalna energija, elastična potencijalna energija, očuvanje mehaničke energije. Gibanje uz površinu Zemlje i gravitacijsko privlačenje. Kinetička teorija plinova: stanje plina, plinski zakoni, opis plina pomoću molekularno-kinetičke teorije, jednadžba stanja idelanog plina. Promjena unutrašnje energije, unutrašnja energija, toplina i rad. Prvi i drugi zakon termodinamike. Carnotov proces i obratni Carnotov proces, zakon očuvanja energije.
Električna struja u metalima: električni napon, struja i otpor, Ohmov zakon za dio i cijeli strujni krug, mehanizam vođenja električne struje u metalima, Kirchoffovi zakoni, električno polje, pločasti kondenzator, električna struja u vakuumu.
Magnetsko polje: sila na strujni vodič u magnetskom polju, magnetska indukcija, magnetski tok, gibanje nabijenih čestica u magnetskom polju.
Elektromagnetska indukcija: inducirani elektromagnetski napon, samoindukcija, induktivnost, izmjenična struja, transformator. Harmonijsko titranje: jednostavno njihalo, titranje tijela na opruzi, određivanje vremena jednog titraja, izmjenična električna struja kao primjer titranja.
Valovi: postanak i svojstva valnog gibanja, odbijanje i lom valova, stojni val, valovi zvuka, električni titraji, rezonancija, elektromagnetski valovi.
Valno-čestični karakter svjetlosti i tvari: priroda i brzina svjetlosti, ogib i interferencija svjetlosti, optička rešetka, polarizacija svjetlosti, fotoelektrični efekat, foton, Einsteinova jednadžba fotoelektričnog efekta, valno-čestični karakter elektromagnetskog zračenja, ogib elektrona, de Broglieva relacija, model atoma, energijski spektri atoma, pobuđivanje atoma i emisijski spektar plina, energijski spektar vodika. Atomska jezgra: veličina atoma, atomska jezgra, izotopi, nuklearne reakcije, energija vezanja atomske jezgre, radioaktivne pretvorbe, vrijeme poluraspada, alfa radioaktivnost, beta radioaktivnost.

Literatura za pripremu:

 1. Mikuličić, Vernić, Varičak: Zbirka zadataka iz fizike, Priručnik 1 - 4 razreda gimnazije, Školska knjiga 2002
 2. Martinis: Fizika, elektrodinamika, Školska knjiga 1996
 3. Kulišić i dr.: Fizika, mehanika - termodinamika, Školska knjiga 1997

 

 Primjeri riješenih zadataka

matematika - fizika
 matematika - kemija

 

 Ostalo

upute za ispit
 obrazac za ispit

 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info