Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Gradivo, literatura i primjeri za razredbeni ispit
 
 
 Matematika

Skup prirodnih brojeva i operacija s njima. Cijeli i racionalni brojevi. Potenciranje s cjelobrojnim i racionalnim eksponentom (korjenovanje). Kompleksni brojevi. Operacije s kompleksnim brojevima. Geometrijsko predočavanje kompleksnih brojeva. Aritmetički i geometrijski niz, red.
Pojam funkcije. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Polinomi prvog stupnja i linearne jednadžbe. Jednadžbe pravca. Sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi. Polinomi jedne i više varijabli. Operacije s polinomima. Racionalne funkcije.
Kvadratne jednadžbe. Eksponencijalna i logaritamska funkcija i njihovi grafovi. Svojstva logaritamske funkcije. Logaritamske jednadžbe i nejednadžbe.
Skupovi točaka u ravnini: dužina, pravac, trokut, mnogokut, kružnica i krug. Izometrije ravnine: simetrija u odnosu na pravac, centralna simetrija, rotacije i translacija. Simetrala dužine i kut. Teorem o srednjici trokuta. Težište trokuta. Teorem o visinama trokuta. Trokutu upisana i opisana kružnica. Talesov teorem. Teoremi o sukladnosti trokuta. Homotetija. Pojam sličnosti. Teoremi o sličnosti trokuta. Pitagorin teorem. Konstrukcije osnovane na izometrijama i teoremima sličnosti i sukladnosti.
Trigonometrijske funkcije i veze među njima. Adicioni teoremi. Trigonometrijsko rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta. Kosinusov i sinusov teorem. Grafičko prikazivanje trigonometrijskih funkcija.
Paralelnost ravnina. Paralelnost pravca i ravnine. Okomitost pravca i ravnine. Okomitost ravnina. Kut pravca i ravnine.
Poznavanje formula za izračunavanje obujma i oplošja tetraedra, prizme, paralelopipeda, piramide, stošca, valjka i kugle. Primjena trigonometrije na rješavanje zadataka u vezi s navedenim tijelima.
Eksplicitna i implicitna jednadžba pravca. Jednadžba pravca određenog koeficijentom smjera i jednom točkom. Jednadžba pravca kroz dvije točke. Analitički kriterij za okomitost i paralelnost pravca. Jednadžba kružnice, elipse, hiperbole i parabole. Sjecište pravca i krivulje drugog reda.

Literatura za pripremu:

 1. S. Kurepa: Matematika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993., ili J.Đurović, I.Đurović, S.Rukavina: Matematika 1, udžbenik za I. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
 2. A. Kurepa, S.Kurepa: Matematika 2, Školska knjiga, Zagreb 1993., ili N.Elezović: Matematika 2, udžbenik za II. razred gimnazije, Element, Zagreb 1996.
 3. S. Kurepa: Matematika 3, Školska knjiga, Zagreb, 1978., ili J.Đurović, I.Đurović, S.Rukavina: Matematika 3, udžbenik za III. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
 4. N. Elezović: Matematika 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
 5. P. Javor: Zbirka zadataka s klasifikacijskih ispita za VI. i VII. stupanj, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 6. M. Fizić: Klasifikacijski ispiti na tehničkim fakultetima, Element, Zagreb, 1995.

Uz navedene udžbenike 1., 2., 3. i 4. postoje pripadne zbirke zadataka.

 

 Kemija

Smjese, spojevi, elementi. Agregatna stanja materije. Fizikalne i kemijske promjene. Kemijski simboli, formule i jednadžbe. Njihovo značenje. Građa atoma, atomska težina, atomski (redni) broj. Izotopi. Periodni sustav elemenata.
Nastajanje spojeva. Vrste veza, kemijska valencija. Osnovni kemijski zakoni (stehiometrijski zakoni). Kemijske jedinice: mol, mol-volumen. Oksidacija, redukcija. (oksidacijska i redukcijska sredstva.) Otopine. Električna provodnost otopine. Elektroliza. Elektrolitička disocijacija. Kiseline i lužine. Neutralizacija i hidroliza.
Plemeniti inertni plinovi. Vodik, voda. Tvrdoća vode. Elementi VII. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: klor, klorovodik, kloridi. Elementi VI. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: kisik, ozon, sumpor, sumporovodik-sulfidi, sulfatna kiselina, sulfati. Elementi V. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: dušik, nitratna kiselina - nitrati, amonijak i njegove soli. Fosfor, alotropija, fosfatna kiselina - fosfati. Elementi I. skupine priodnog sustava i njihova svojstva: natrij, natrij- hidroksid, natrij-karbonat. Elementi II. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: kalcij, kalcij-karbonat, kalcij.oksid. Elementi III. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: aluminij, glinica. Elementi IV. skupine periodnog sustava i njihova svojstva: silicij, silicijev oksid, silikatno staklo, keramika, cement.
Ugljik, ugljik (II) i ugljik (IV)-oksid, karbonatna kiselina. Ugljikovodici (lančasti i prstenasti). Homologni nizovi. Nafta, katran, Aldehidi, esteri, sapuni. Masti i ulja. Ugljikohidrati. Amino-kiseline, bjelančevine. Prelazni (tranzitivni) elementi: zajednička karakterizacija. Bakar, cink, živa, legura, amalgami. Željezo, sirovo željezo, čelik.

Literatura za pripremu:

 • Milan Sikirica, Branka Korpar–Čolig: Organska kemija. udžbenik kemije za IV razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb 1998.
 • Dubravka Stričević, Blanka Sever: Organska kemija udžbenik za srednje škole, Profil, Zagreb 2000.
 • Sandra Habuš, Dubravka Stričević, Vera Tomašić: Anorganska kemija, Profil, Zagreb 1998.
 • Dunja Nöthig Hus, Mira Herak: Opća kemija 2, Školska knjiga, Zagreb 2000.
 • Mihael Tkalčec, Biserka Borovnjak Zlatarić, Antica Petreski: Anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb 1998.
 • Milan Sikirica, Branka Korpar–Čolig: Kemija s vježbama 1, Školska knjiga, Zagreb 2000.

 

 Fizika

Pravocrtno gibanje: put, pomak, srednja brzina, trenutna brzina, akceleracija, grafičko i algebarsko prikazivanje različitih gibanja.
Sila i gibanje: zakoni gibanja (Newtonovi zakoni mehanike), slobodni pad, vektorske i skalarne veličine, rastavljanje sila na komponente, količina gibanja, očuvanje količine gibanja. Krivocrtno gibanje: jednoliko gibanje po kružnici, centripetalna sila, referenti sustavi, inercijalni i neinercijalni sustavi, kružno akcelerirani sustavi, centrifugalna sila. Sile u fluidima: hidraulički tlak, hidrostatski tlak, atmosferski tlak, uzgon. Energija: energija, rad, snaga, kinetička energija, gravitacijska potencijalna energija, elastična potencijalna energija, očuvanje mehaničke energije. Gibanje uz površinu Zemlje i gravitacijsko privlačenje. Kinetička teorija plinova: stanje plina, plinski zakoni, opis plina pomoću molekularno-kinetičke teorije, jednadžba stanja idelanog plina. Promjena unutrašnje energije, unutrašnja energija, toplina i rad. Prvi i drugi zakon termodinamike. Carnotov proces i obratni Carnotov proces, zakon očuvanja energije.
Električna struja u metalima: električni napon, struja i otpor, Ohmov zakon za dio i cijeli strujni krug, mehanizam vođenja električne struje u metalima, Kirchoffovi zakoni, električno polje, pločasti kondenzator, električna struja u vakuumu.
Magnetsko polje: sila na strujni vodič u magnetskom polju, magnetska indukcija, magnetski tok, gibanje nabijenih čestica u magnetskom polju.
Elektromagnetska indukcija: inducirani elektromagnetski napon, samoindukcija, induktivnost, izmjenična struja, transformator. Harmonijsko titranje: jednostavno njihalo, titranje tijela na opruzi, određivanje vremena jednog titraja, izmjenična električna struja kao primjer titranja.
Valovi: postanak i svojstva valnog gibanja, odbijanje i lom valova, stojni val, valovi zvuka, električni titraji, rezonancija, elektromagnetski valovi.
Valno-čestični karakter svjetlosti i tvari: priroda i brzina svjetlosti, ogib i interferencija svjetlosti, optička rešetka, polarizacija svjetlosti, fotoelektrični efekat, foton, Einsteinova jednadžba fotoelektričnog efekta, valno-čestični karakter elektromagnetskog zračenja, ogib elektrona, de Broglieva relacija, model atoma, energijski spektri atoma, pobuđivanje atoma i emisijski spektar plina, energijski spektar vodika. Atomska jezgra: veličina atoma, atomska jezgra, izotopi, nuklearne reakcije, energija vezanja atomske jezgre, radioaktivne pretvorbe, vrijeme poluraspada, alfa radioaktivnost, beta radioaktivnost.

Literatura za pripremu:

 1. Mikuličić, Vernić, Varičak: Zbirka zadataka iz fizike, Priručnik 1 - 4 razreda gimnazije, Školska knjiga 2002
 2. Martinis: Fizika, elektrodinamika, Školska knjiga 1996
 3. Kulišić i dr.: Fizika, mehanika - termodinamika, Školska knjiga 1997

 

 Primjeri riješenih zadataka

matematika - fizika
 matematika - kemija

 

 Ostalo

upute za ispit
 obrazac za ispit

 
Print this page   
 

Autex 2012
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info