Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnička mehanika

Nositelj: dr. sc. Željko Šomođi, prof.
dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+1 - II. semestar
Program: Uvod. Zadatak i podjela mehanike. Kruto tijelo.
Statika krutih tijela
Aksiomi statike. Veze i reakcije. Ravninski sustavi sile. Sile sa zajedničkim hvatištem. Sastavljanje i rastavljanje sila. Grafički i analitički uvjeti ravnoteže. Sustemi sila bez zajedničkog hvatišta. Statički moment sile. Varignonov teorem. Spreg sila i njegove karakteristike. Usporedba statičkih elemenata. Grafostatika. Statička stabilnost. Težišta složenih poluga, ploha i tijela. Puni nosači. Poprečne i uzdužne sile te momenti savijanja. Sastavljeni nosači. Prostorni sistemi sila. Trenje. Pojam i vrste trenja. Kut i konus trenja. Trenje rotirajućih tijela. Užetno trenje.
Elastostatika
Vanjske i unutrašnje sile. Naprezanja i deformacije. Hookeov zakon. Koeficijent sigurnosti. Vlačno i tlačno opterećenje. Smicanje. Aksijalni i polarni momenti inercije. Momenti otpora. Steinerov poučak. Polumjer inercije. Uvijanje poluge kružnog presjeka. Naprezanja i deformacije. Savijanje. Normalna i tangencijalna naprezanja. Deformacije. Izvijanje. Složena naprezanja. Naprezanja i deformacije u predji i vlaknima.
Kinematika i Osnove teorije mehanizama.
Kinematički elementi. Gibanje materijalne čestice. Prirodne komponente ubrzanja. Krivuljni mehanizmi. Primjene harmonijskog gibanja. Kinematika sistema čestica i tijela. Stepeni slobode gibanja. Pomična i nepomična os rotacije. Momentalni pol. Sferno gibanje tijela. Opći slučaj gibanja slobodnog tijela.
Dinamika i Osnove teorije oscilacija
Dinamika čestice. Gibanje slobodne čestice. Jednadžbe gibanja. Opći zakoni dinamike. Prinudna gibanja. Dinamika tijela. Dinamički momenti intercije. Koenigov teorem. Oscilacijska gibanja.
Literatura: D. Bazjanac: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Kinematika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb,
D. Bazjanac: Osnovi teorije mehanizama, Tehnička knjiga, Zagreb,
O. Muftić, K. Drača: Uvod u teoriju mehanizama, Liber, Zagreb.