Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje procesa odjevne tehnologije

Nositelj: dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-odjevna tehnologija
Satnica: 2+2 - VIII. semestar
Program: Zadaci projektiranja, vrste projekata, idejni i glavni projekt, analiza, izradba i provedba projektnog zadatka. Program proizvodnje, utrošak osnovnih i pomoćnih materijala, tehnički podaci postrojenja, prostor za tehničku pripremu i skladišta. Sustavi tehnoloških procesa po fazama i broju jedinica. Snimanje i utvrđivanje proizvodnih podataka i parametara, tehničko-tehnološki podaci o strojevima po procesima. Utvrđivanje kapaciteta tipova strojeva po fazama i određivanje broja jedinica, radne površine proizvodnog procesa, međufazni transport. Potrebe za energentima. Analiza shematskih prikaza rasporeda strojeva i opreme. Izrada tehnološkog projekta s mogućim alternativama i pratećim objektima, razrada projekta unutarnjeg i integralnog transporta. Struktura i potreban broj radnika. Instalacije elektromotornog pogona, komprimiranog zraka, tehnološke pare i vode, kondenzata i vakuuma, priključna mjesta, faktori istodobnosti, proračun utrošaka energenata. Osvjetljenje i klimatizacija. Koordinacija s investitorom i projektantima ostalih dijelova projekata.
Literatura: Interna skripta
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske
Način održavanja ispita: usmeni
Preduvjeti za ispit: uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij