Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 Vijesti > kolegij: Statistika
 Info > kolegij: Statistika
 
Nositelj: Ph. D. Vidosava Šimić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+2 - VI. semestar
Program: Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti: događaj i njegova vjerojatnost, složeni događaj, uvjetna vjerojatnost, vjerojatnost složenih događaja, Bayesov teorem, zakon velikih brojeva. Slučajna varijabla i pojam razdiobe općenito: diskretna i kontinuirana slučajna varijabla, funkcija vjerojatnosti i funkcija razdiobe, numeričke karakteristike razdiobe (matematičko očekivanje, varijanca, standardna devijacija, momenti). Neke posebne razdiobe: normalna, x2- razdioba, studentova, F-razdioba, eksponencijalna razdioba, binomna, Poissonova. Općenito o procjenama, procjene matematičkog očekivanja, varijance, standardne devijacije. Osnovni pojmovi teorije pogrešaka. Statistički testovi: x2-kvadrat test, F-test, t-test, test grube greške. Linearna regresija: metoda najmanjih kvadrata, ocjena parametara, koeficijent korelacije.
Literatura: Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: redovito pohađanje nastave
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info