Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Statistika

 Vijesti > kolegij: Statistika
 Info > kolegij: Statistika
 
Nositelj: dr. sc. Vidosava Šimić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+2 - VI. semestar
Program: Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti: događaj i njegova vjerojatnost, složeni događaj, uvjetna vjerojatnost, vjerojatnost složenih događaja, Bayesov teorem, zakon velikih brojeva. Slučajna varijabla i pojam razdiobe općenito: diskretna i kontinuirana slučajna varijabla, funkcija vjerojatnosti i funkcija razdiobe, numeričke karakteristike razdiobe (matematičko očekivanje, varijanca, standardna devijacija, momenti). Neke posebne razdiobe: normalna, x2- razdioba, studentova, F-razdioba, eksponencijalna razdioba, binomna, Poissonova. Općenito o procjenama, procjene matematičkog očekivanja, varijance, standardne devijacije. Osnovni pojmovi teorije pogrešaka. Statistički testovi: x2-kvadrat test, F-test, t-test, test grube greške. Linearna regresija: metoda najmanjih kvadrata, ocjena parametara, koeficijent korelacije.
Literatura: Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: redovito pohađanje nastave