Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi pletenja i konstrukcija pletiva

Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
3+3 - VIII. semestar
Program: Teorija građe pletene strukture kulirnog i osnovinog tipa. Procesi izrade standardnih pletiva na strojevima kulirnog i osnovinog principa rada Projek- tiranje temeljnih reljefnih i žakarskih struktura kulirnog tipa. Projektiranje te- meljnih, mrežastih i složenih struktura osnovinog tipa. Regulacija i analiza toka napetosti niti od križne namotnice ilil osnove do pletaćeg sistema; me- hanizmi za popuštanje osnove i dovod pređe. Analiza skretničkih sitema linearnog i nelinearnog tipa. Analiza problematike povlačenja pletiva sa sta- jališta stabilnosti dimenzija gotovog proizvoda. Kontrolni uređaji i osjetila za uočavanje i sprečavanje grešaka. Projektiranje pletenih struktura sa stajališ- ta stabilnosti, rastezljivosti, elastičnosti i čvrstoće proizvoda. Spoznaja feno- mena "uzimanja natrag" i njegovo značenje u procesu pletenja. Ubrzanje procesa pletenja i poboljšanje kvalitete korištenjem tzv. relativne tehnike.
Literatura: S. Raz: Warp Knitting Production, Heidelberg, Germany, 1987.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: redovito pohađanje predavanja i vježbi, izrada programa