Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Opća kemija

Nositelj: dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 3+2 - I. semestar
1+2 - II. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Materija. Čiste tvari, smjese, svojstva i načini rastavljanja. Atomska, molekulska i kristalna struktura. Imenovanje čistih tvari. Gradja atoma i periodni sustav dugih perioda. Kemijske i fizičke zakonitosti i njihova kauzalnost. Sile medju česticama, kemijske veze, kemijske reakcije i kemijska kinetika. Vrste kemijskih spojeva i njihova svojstva. Koligativna svojstva otopina i zakonitosti koje ih odredjuju. Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima. Termokemija. Elektrokemija. Radioaktivnost. Elementi glavnih skupina (s,p), nalaženje, dobivanje i njihovi spojevi. Prijelazni elementi, nalaženje, dobivanje i njihovi spojevi. Ekologija.

Sadržaj vježbi (laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Osnovne i složene jedinice SI sustava jedinica. Numerički zadaci uz fizičke promjene čistih tvari i njihovo stanje. Zadaci uz kemijske zakonitosti; reakcije neutralizacije i redoks reakcije. Koligativna svojstva otopina; Henryev zakon, Raoultov zakon. krioskopija, ebulioskopija, pH otopina, hidroliza, puferi i topljivost. Kemijska ravnoteža. Termo- i elektrokemija.
Laboratorijski pribor, uredjaji, zaštitna sredstva. Mjerne tehnike. Odredjivanje fizičkih konstanti čistih tvari. metode rastavljanja homogenih i heterogenih smjesa. Dokazivanje fizičkih i kemijskih zakonitosti. Odredjivanje relativne atomske i molekulske mase. Priprema otopina. Koligativna svojstva otopina. Ovisnost topljivosti o fizičkom stanju i kemijskim svojstvima tvari. Kemijske reakcije: brzine, ravnoteža, vrste. Elektrokemija: vodljivost, članci, elektroliza. Dobivanje i svojstva elemenata glavnih skupina i njihova svojstva.
Literatura: I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, - sva izdanja