Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Žarko Paić, Assoc. Prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+0 - I. semestar
Program: Kolegij se bavi onim aspektima kulture koji prvenstveno ističu njezin socijalni karakter i koji je stoga objašnjavaju sociološki. Predavanja obuhvaćaju teme: kultura i civilizacija; razne teorije kulture /od one prve engleskog etnologa E. B. Tylora do suvremenih kultura i društvo, kultura i ideologija; kultura i antropologija; teorije masovne kulture; masovni mediji; nastanak i uloga kiča u suvremenim društvima; kultura i progres; kulturna dinamika i procesi akulturacije i enkulturacije; kulturne zajednice; kultura, potkultura, kontraktultura; kultura i umjetnost; semiotičko čitanje kulture; pravo na kulturu /osobno i pravo grupa i naroda da razvijaju svoju kulturnu samosvojnost; značenje nacionalne kulture i kulturne tradicije. Predavanja problematiziraju sadržaj od teorijske do praktične razine. Budući da je kultura uvijek međudjelovanje na osobnom, lokalnom, nacionalnom i mađunarodnom planu, kolegij obuhvaća i pitanje osobnog angažmana, stava, odgovornosti, kulturnih i stvaralačkih interesa i na taj način i izravno uvodi studente u probleme predmeta.
Literatura: K. Manheim: Eseji o sociologiji kulture, Stvarnost, Zagreb, 1980.
E. Kale: Povijest civilizacija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
G. Dorfles: Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, Mladost, Zagreb, 1963.
W. Benjamin: Umjetničko djelo u doba svoje tehničke reproduktivnosti, Uz kritiku sile, Razlog, Zagreb, 1971.
Tena Martinić: Postmoderna, svakidašnjica, komunikacija, Naklada Benja, Opatija, 1994.
F. Braudel: Stukture svakidašnjice I - III, August Cesarec, Zagreb, 1992.
H. Marcuse: Eros i civilizacija, Naprijed, Zagreb, 1985.
R. Barthes: Carstvo znakova, August Cesarec, Zagreb, 1989.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info