Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+2 - II. semestar
Program: Fizikalna kemija kolagena. Kemijska građa kolagena i hijerarhijska struktura biomaterijala. Priprema kožnog materijala za obradu. Principi pripremnih radova i štavljenja kože i krzna. Procesna oprema u kožarstvu. Difuzija štavila u kožu. Teorija vezanja štavila na kolagen. Činitelji koji utječu na vezanje štavila, praktično provođenje štave. Greške i kontrola štave. Vrste štave. Teorija neutralizacije, nadoštave, bojadisanja i mašćenja. Fizikalno-kemijske i mehaničke operacije dovršavanja. Poznavanje gotovih koža, vrste i svojstva. Ekologija, prerada otpadaka, otpadne vode i njihova obrada.

Sadržaj vježbi (laboratorijske - Broj studenata u grupi: 10):
Poznavanje sirovina, materijala i operacija, kao i alata, strojeva i uređajima na kojima se operacije izvode. Upoznavanje kemijskih, fizikalno-kemijskih i mehaničkih operacija pripreme sirove kože za štavljenje. Ispitivanje sirovina, materijala, operacija, alata, strojeva i uređaja. Ekologija u proizvodnji kože. Poznavanje gotovih koža – vrste i svojstva.
Literatura: H.Grgurić, T.Vuković, Ž.Bajza: Tehnologija kože i krzna, Zagreb, 1985.
Th.C.Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ. Co., Malabar, 1993.
E.Heideman: Fundamentals of Leather Manufacturing, Eduard Roether KG, Darmstadt, 1993.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info