Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnološke operacije proizvodnje kože

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+2 - II. semestar
Program: Fizikalna kemija kolagena. Kemijska građa kolagena i hijerarhijska struktura biomaterijala. Priprema kožnog materijala za obradu. Principi pripremnih radova i štavljenja kože i krzna. Procesna oprema u kožarstvu. Difuzija štavila u kožu. Teorija vezanja štavila na kolagen. Činitelji koji utječu na vezanje štavila, praktično provođenje štave. Greške i kontrola štave. Vrste štave. Teorija neutralizacije, nadoštave, bojadisanja i mašćenja. Fizikalno-kemijske i mehaničke operacije dovršavanja. Poznavanje gotovih koža, vrste i svojstva. Ekologija, prerada otpadaka, otpadne vode i njihova obrada.

Sadržaj vježbi (laboratorijske - Broj studenata u grupi: 10):
Poznavanje sirovina, materijala i operacija, kao i alata, strojeva i uređajima na kojima se operacije izvode. Upoznavanje kemijskih, fizikalno-kemijskih i mehaničkih operacija pripreme sirove kože za štavljenje. Ispitivanje sirovina, materijala, operacija, alata, strojeva i uređaja. Ekologija u proizvodnji kože. Poznavanje gotovih koža – vrste i svojstva.
Literatura: H.Grgurić, T.Vuković, Ž.Bajza: Tehnologija kože i krzna, Zagreb, 1985.
Th.C.Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ. Co., Malabar, 1993.
E.Heideman: Fundamentals of Leather Manufacturing, Eduard Roether KG, Darmstadt, 1993.