Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 Vijesti > kolegij: Računalstvo
 Info > kolegij: Računalstvo
 
Nositelj: Ph. D. Darko Grundler, Prof.
Suradnici: Ph. D. Tomislav Rolich, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 1+2 - II. semestar
Program: SKLOPOVSKI DIO RAČUNALA: Povijest računala, osnovni pojmovi (bit, bajt, Boolova algebra, obrada podataka). Osnovna građa računala (CPU, memorija, paralelna i serijska vrata, sabirnice). Ulazne jedinice (slovište, miš, grafička tabla, palica za upravljanje, zaslon osjetljiv na dodir, skener, čitalo prugastog koda). Izlazne jedinice (monitor, pisal, crtalo). Jedinice za pohranu podataka (magnetski disk, magnetska vrpca, optički disk). Jedinice za povezivanje računala (modem, mreža).
PROGRAMSKI DIO RAČUNALA: Naredba i program, strojni jezik, asembler. Viši programski jezici, jezični prevodioci (interpreter, compiler). Operacijski sustavi. Korisnički programi (za obradu teksta, slike, zvuka, obradu baze podataka, tablično računanje itd.). Inženjerski paketi.
INFORMACIJSKI SUSTAVI: CarNet i Internet, usluge informacijskih sustava (E-mail, WWWW, ftp, telnet).
Literatura: Darko Grundler, Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb , ISBN 953-6647-03-6, 2000, 524 str.
Darko Grundler, Diana Franulić-Šarić i Tomislav Rolich, Primijenjeno računalstvo - izabrani primjeri, (3. prošireno i izmijenjeno izdanje), Graphis, Zagreb , 2002, 204 str.
ostala potrebna literatura je navedena u popisu literature na kraju navedene dvije knjige.
Uvjeti polaganja ispita: Način održavanja ispita: pismeni dio ispita (polaganje na računalu uz pomoć CAI programa), praktični dio ispita (polaganje na računalu zadataka sličnih onima urađenim na vježbama) i usmeni dio ispita (sva tri dijela su obvezna).
Preduvjeti za ispit: pohađanje najmanje 80% predavanja, izvedba 15 vježbi i kolokvij (obrada zadanog teksta, izrada proračunske tablice i sl.).
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info