Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Osnove analitičke kemije

Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+0 - III. semestar
0+2 - IV. semestar
Program: Značaj kemijske analize. Teoretski osnovi: primjena zakona kemijskih reakcija. Brzine reakcija i kemijska ravnoteža. Homogene i heterogene ravnoteže. Reakcije između više faza. Vodene otopine. Koncentracija otopina: masena, molaritet postotna. Pomicanje kemijske ravnoteže. Reakcija prelaza protona. Ionizacija i konstanta vode. pH vrijednost, kiselo-bazni indikatori. Pufer otopine. Hidroliza. Amfoternost. Ravnoteža kompleksnih spojeva. Stvaranje i otapanje taloga. Konstanta produkta topivosti. Efekt zajedničkog iona. Reakcije izmjene elektrona: rekoks-reakcije.
Mjerno-analitički pribor. Uzorkovanje i priprema laboratorijskog uzorka za analizu. Otapanje i raščišćavanje. Obrada podataka. Klasifikacija pogrešaka. Osnovni principi i operacije u gravimetriji.
Osnovni principi i operacije u volumetriji. Standardne otopine. Izračunavanje rezulta titracija. Kiselo-bazne titracije i krivulje neutralizacije. Taložne titracije. Kompleksnometrijske titracije. Kompleksi EDTA i indikatora s metalnim ionima. Redoks-tiracije. Nernstov elektrodni potencijal i konstante ravnoteže. Promjene redoks-potencijala i krivulje titracije.
Nakon polovine održanih predavanja studenti polažu prvi test, a pri kraju predavanja drugi test. Student koji uspješno izradi oba testa, biti će oslobođen pismenog dijela ispita.
Literatura: Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija; ŠK Zagreb,1994
Š. Cerjan-Stefanović: Osnove analitičke kemije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija I; Sveučilišna naklada Liber, Zagreb,1985
Z. Šoljić, M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija II; Sveučilišna naklada Liber,Zagreb,1985.
D.A.Skoog, D.M. West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb,1999.

Za vježbe:
I. Eškinja. Kvalitativna anorganska kemijska analiza, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
I. Eškinja, Z. Šoljić: Vježbe iz kvantitativne kemijske analize, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Z Šoljić: Računanje u analitičkoj kemiji Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Lj. Bokić, B. Vojnović, Interna skripta
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, dva kolokvija (kvalitativna i kvantitativna analiza) i ispit iz Opće kemije
Jednom položeni pismeni ispit ne treba se ponavljati