Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Fizikalno-kemijske metode analize

Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+0 - VII. semestar
1+3 - VIII. semestar
Program: Značaj i uloga instrumentalnih metoda kod kemijskih kvalitativnih i kvantitativnih analiza, te ispitivanja fizikalnih i fizikalno-kemijskih karakteristika tekstilnih materijala. Izvori i detektori elektromagnetskog zračenja. Zakoni absorpcije zračenja. Pomoćna sredstva za optičku instrumentaciju: filtri, uređaji za mjerljivo smanjenje intenziteta zračenja, monokromatori i ostala optika, kivete, otapala.Osnovni konstrukcijski elementi. Emisijska i absorpcijska spektroskopija u vidljivom, UV i IR dijelu spektra. Osnovne sheme, opis, primjena i praktična izvedba instrumenata. Vizuelna kolorimetrija. Spektrofotometrija, atomska absorpciona spektrofotometrija, mjerenje remisije, nefelometrija. Plamena fotometrija, spektrografija, fluorimetrija. Električne metode, teoretski osnovi. pH-mjerenja, potenciometrijske titracije, ion-selektivne elektrode, konduktometrija, polarografija, elektrogravimetrija. Automatski i procesni analizatori. Metode separacije, kromatografija - teoretski osnovi, aparature i primjena. Tankoslojna i papirna kromatografija. Ionska izmjena, ekstrakcija.
Literatura: I. Filipović: Laboratorijski priručnik I/III; Školska knjiga, Zagreb, 1988
I. Piljac: Elektrokemijske metode; Školska knjiga, Zagreb, 1996
D.A.Skoog, D.M. West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb,1999.
Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske
Način održavanja ispita: usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, kolokvij i položen ispit iz Osnove analitičke kemije.