Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnička termodinamika

Nositelj: dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+3 - III. semestar
Program: Osnove termodinamičke veličine; toplinske veličine; energetske veličine; osnovni zakoni termodinamike; termodinamičke promjene stanja; idealni plinovi; toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova; termodina- mička svojstva vlažnog zraka; procesi s vlažnim zrakom, zagrijavanja, hlađenje, adijabatsko vlaženje, sušenje: idealno i realno; procesi komp- resije i ekspanzije; kružni procesi; procesi s Carnotovim stupnjem iskoriš- tenja; procesi u uređajima s unutaršnji izgaranjem; procesi s parom kao radnim medijem; Rankine-Clausiusov proces; procesi kombinirane proiz- vodnje električne i toplinske energije; izgaranje; toplinska moć goriva; pli- novi izgaranja, prijelaz topline; kompresorski i zračni rashladni uređaji, procesi u uređajima za ukapljivanje plinova; toplinske pumpe.
Literatura: R.Budin, A. Mihelić-Bogdanić: Osnove tehničke termodinamike, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
F. Bošnjaković, Nauka o toplini I (1962), II (1970), III (1986), Tehnička knjiga, Zagreb
Galović, Termodinamika I, ST, Zagreb, 1998.
Galović, Nauka o toplini II, ST, Zagreb, 1997.
Galović, M. Tadić, B. Halasz, Zbirka zadataka iz nauke o toplini II, SNL, Zagreb, 1988.
Paić, Toplina i termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
T.D. Eastop, A.McConkey, Applied Thermodynamics for Engineering Technologists,5/ed,
Longman, Singapore, 1993.
T.D. Eastop, A.McConkey, Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, Solutions Manual, Longman, London, 1993.
J. R. Howell, R.O. Buckius, Fundamentals of Engineering Thermodynamics,McGraw-Hill,Inc.New York, 1993.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: seminar
Način održavanja ispita: Ispit je pismeni i usmeni. Studenti koji polože sva tri kolokvija oslobođeni su polaganja pismenog dijela ispita.
Na pismenom ispitu kao i na pismenim kolokvijima student se može koristiti literaturom.
Preduvjeti za ispit: U toku održavanja nastave polažu se tri neobavezna kolokvija.