Faculty of Textile Technology
 
Doctoral study Textile Science and Technology - Protocol

PROTOKOL od PRIJAVE TEME DOKTORSKOG RADA do OBRANE DOKTORSKOG RADA1. Informacije

Ovim uputama pojašnjavaju se pravila i postupci kojima se rukovodi Vijeće doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u proceduri od prijave teme doktorskog rada do obrane doktorskog rada.
Vijeće doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija sačinjavaju: dekanica, prodekanica za znanstvenoistraživački rad, prodekanica za nastavu, prodekanica za međunarodnu i međufakultetsku suradnju, voditeljica doktorskog studija, zamjenik voditeljice doktorskog studija, dva istaknuta redovita profesora u trajnom zvanju, predstavnica doktoranada i voditeljica referade. Vijeće doktorskog studija nadležno je za praćenje provođenja programa doktorskog studija prema Sveučilišnom pravilniku o doktorskim studijima i Pravilniku o doktorskom studiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta kroz slijedeće aktivnosti:

 • predlaže raspisivanje javnog natječaja, intervjuira i upisuje doktorande na doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija (prilog 0),
 • organizira nastavu,
 • odobrava i prosljeđuje Obrasce doktoranda i mentora (DR. SC. – 01 i DR. SC. – 02) Fakultetskom vijeću,
 • putem obrazaca DR. SC. - 04, DR. SC. – 05 i projektnih zadataka prati napredovanje doktoranda,
 • razmatra i predlaže Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada,
 • razmatra ocjenu doktorskog rada i predlaže prihvaćanje doktorskog rada,
 • razmatra i predlaže Povjerenstva za obranu doktorskog rada,
 • prati rad mentora (prilog 1) kontinuiranom provjerom kompetencija i ukazuje na obaveze vezano za doktoranda (prilog 2),
 • rješava zamolbe,
 • održava pojedinačne i skupne sastanke s mentorima i doktorandima,
 • obavlja pojedinačne razgovore s mentorima i doktorandima, potiče bolju dinamiku studiranja, prijave tema doktorata i osiguravanja uvjeta za uspješan završetak studija, uključujući intenzivnu suradnju i pomoć doktorandima koji su u završnoj fazi istraživanja,
 • uspostavlja i kontrolira suradnju doktoranda i studentske referade,
 • provodi godišnje ankete doktoranada,
 • izabire kandidate za godišnju Dekanovu/Dekaničinu nagradu za najuspješnijeg doktoranda u znanstveno-istraživačkom radu
 • upućuje doktorande na radionice, tečajeve i ljetne škole
 • potiče  razvoj generičkih i transfernih vještina doktoranada
 • potiče mentore na pohađanje mentorske radionice prije preuzimanja prvog mentorstva.

2. Prijava teme doktorskog rada

Obrazac DR. SC. - 01

Doktorski kandidat je obvezan početkom III semestra prirediti DR. SC. – 01, koji priređuje u suradnji s mentorom. Nakon što su svi članovi Povjerenstva dobili na uvid i razmatranje popunjen obrazac DR. SC. – 01, te ga odobrili,  doktorski kandidat Vijeću doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija dostavlja ispunjen obrazac DR. SC. - 01 u elektronskom obliku i isti potpisan od strane mentora (vidi kompetencije i obaveze mentora, prilog 1 i doktoranda (vidi obaveze i prava doktoranda, prilog 2). U Obrazloženju (prilog 3), kao prilog obrascu DR. SC. - 01, mentor i doktorand predlažu Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora (3 ili 5 članova povjerenstva, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik Fakulteta (prema Pravilniku o doktorskim studijima) s kratkim područjem djelovanja, životopisom i kompetencijama (najmanje 5 radova iz teme doktorskog rada objavljenih zadnjih 5 godina od čega barem jedan objavljen u časopisu indeksiranom u bazi CC ili Web of Science). U slučaju dvojnog mentorstva, ako mentor nije zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu, potrebna je suglasnost njegove institucije.
Doktorand prilaže kopiju indeksa kao dokaz da je stekao uvjete za prijavu teme doktorskog rada i da je stekao upis u III semestar. Nakon pregleda obrasca DR. SC. - 01, obrazloženja predloženih članova povjerenstva i ostalih materijala (ako su potrebni), Vijeće doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija šalje materijale mentoru i doktorandu na eventualne korekcije i prosljeđuju Fakultetskom vijeću najkasnije 10 dana  prije sjednice. Konačni primjerak obrasca postavlja se u Online bazu doktoranada OBAD (http://doktorski.unizg.hr/obad), kao preduvjet za daljnji postupak, odnosno prije Javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (primjeri dobre prakse su dostupni na mrežnim stranicama Tekstilno-tehnološkog fakulteta).

Javno izlaganje o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada slijedi najkasnije 2 mjeseca nakon prihvaćanja obrasca DR. SC. - 01 na FV. Na mrežne stranice Tekstilno-tehnološkog fakulteta postavlja se obavijest (prilog 4) najmanje 7 dana prije izlaganja, pri čemu je potrebno imati odobrenje Vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija (prilog 5) i odluku Fakultetskog vijeća o prihvaćanju obrasca DR. SC. - 01.
Predsjednik/ica povjerenstva prema Protokolu (prilog 6) provodi postupak javnog izlaganja, ispunjava Zapisnik, koji nakon završenog javnog izlaganja potpisuju svi članovi (prilog 7).

3. Prihvaćanje teme doktorskog rada

Obrazac DR. SC. - 02

 • od strane VDS TZT i FV-a

Nakon javnog izlaganja o očekivanom znanstvenom doprinosu potrebno je dostaviti Vijeću doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija ispunjen obrazac DR. SC. - 02. u elektronskom obliku. Pregledan i odobren obrazac mentor i kandidat prosljeđuju Fakultetskom vijeću u elektronskom obliku najmanje 10 dana prije sjednice FV, koje prihvaća obrazac najkasnije 3 mjeseca od prihvaćanja obrasca DR. SC. - 01. Četiri potpisana primjerka u tiskanom obliku dostavljaju se u referadu za poslijediplomski studij.

Obrazac DR. SC. - 03

 • od strane Senata Sveučilišta

Voditelj/ica Fakultetskog vijeća prikuplja obrasce DR. SC. - 01, DR. SC. - 02, zapisnik s javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada, na temelju kojih ispunjava obrazac DR. SC. – 03. Objedinjene obrasce šalje Povjerenstvu za poslijediplomske programe i doktorske teme na Sveučilištu u Zagrebu koji ih pregledava i prosljeđuje Vijeću područja i Senatu Sveučilišta u Zagrebu.
Ukoliko je pristupniku odobreno pisanje doktorskog rada na engleskom jeziku potrebno je obrasce ispuniti na hrvatskom i engleskom jeziku.
Odluku Senata o prihvaćanju teme dobivaju pristupnik i mentor, koji su dužni jednu kopiju Odluke predati Vijeću doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija i referadi.
Nakon prihvaćanja teme pristupnik može upisati 3. godinu, ukoliko je ispunio sve uvjete (ostvareni ECTS bodovi iz prve i druge godine, te podmirene obaveze prema ugovoru o studiranju).

4. Predaja doktorskog rada na ocjenu

Doktorski kandidat, uz prethodnu konzultaciju s mentorom, dostavlja Vijeću doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija:

 • Kopiju indeksa gdje se vide potrebni ostvareni ECTS bodovi, 30 ECTS - kolegiji + 18 ECTS - projektni zadaci, što čini ukupno 48 ECTS bodova.
 • Potvrdu o podmirenju svih ugovornih obaveza.
 • Kopiju radova s ukupno ostvarenih 62 ECTS, gdje je doktorand koautor barem jednog originalnog znanstvenog rada (do 3 autora s mentorom) objavljenog ili prihvaćenog za objavljivanje u časopisu koje citira baza CC ili Web of Science.
 • Prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada s potpisom mentora. Mentor ne može biti član povjerenstva; povjerenstvo čini 3 ili 5 članova, a uvjeti su navedeni u Pravilniku za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu.
 • Jedan primjerak neuvezanog doktorskog rada.
 • Suglasnost i mišljenje mentora o provedenom istraživanju pri predaji doktorskog rada povjerenstvu na ocjenu.

FV imenuje povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, te se dostavlja Odluku svakom imenovanom članu povjerenstva i doktorskom kandidatu.

5. Ocjena doktorskog rada

Pristupnik dostavlja po jedan neuvezan primjerak doktorskog rada svakom imenovanom članu na čitanje. Po zaprimljenoj odluci Fakultetskog vijeća i neuvezanog rada povjerenstvo ocjenjuje rad i piše izvješće. Prvi član povjerenstva dostavlja pisano izvješće (DR. SC. - 10) u elektronskom obliku i tiskani oblik s potpisima članova povjerenstva Vijeću doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija. Prema dosadašnjoj praksi na Tekstilno-tehnološkom fakultetu poželjno je napisati i izvještaj u opširnijem obliku. Pristupnik uz izvješća prilaže konačnu verziju neuvezanog doktorskog rada napisanog prema uputama (prilog 8). Nakon pregleda materijala Vijeće doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija izvješće prosljeđuje Fakultetskom vijeću.

6. Obrana doktorskog rada

Obranu doktorskog rada organizira pristupnik. Nakon dogovora s članovima povjerenstva, pristupnik šalje voditelju/voditeljici Vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija obavijest o obrani (prilog 9) kako bi se mogla postaviti  na mrežne stranice fakulteta najmanje 10 dana prije obrane.
Predsjednik/ica povjerenstva prema Protokolu (prilog 10) provodi postupak javne obrane doktorskog rada. Nakon završenog izlaganja povjerenstvo potpisuje zapisnik koji je unaprijed pripremljen od strane predsjednika povjerenstva (prilog 11).
Pristupnik je dužan dostaviti u studentsku referadu tvrdo uvezane primjerke doktorskog rada za svakog člana povjerenstva i mentora, 1 primjerak za Sveučilište u Zagrebu, 1 primjerak za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, 1 primjerak za knjižnicu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Svaki primjerak tvrdo vezanog doktorskog rada mora imati u prilogu i elektronski oblik na CD-u.


PRILOZI:

Prilog 1. Kompetencije i obaveze MENTORA na Doktorskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija
Prilog 2. Obaveze i prava DOKTORANDA na Doktorskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija
Prilog 3. (OB-77) Obrazloženje izbora članova povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada
Prilog 4. Tekst za objavu javne obrane o očekivanom znanstvenom doprinosu na mrežnim stranicama
Prilog 5. (OB-79) odobrenje Vijeće doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija za javno izlaganje o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada
Prilog 6. (OB-80) Protokol o javnom izlaganju o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada
Prilog 7. (OB-81) Zapisnik javnog izlaganja o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada
Prilog 8. Početne stranice doktorskog rada
Prilog 9. Tekst za objavu obrane doktorskog rada na mrežnim stranicama
Prilog 10. (OB-82) Protokol za javnu obranu doktorskog rada
Prilog 11. (OB-83) Zapisnik o obrani doktorskog rada

 

PRIMJERI DOBRE PRAKSE:

Primjer dobre prakse 1
Primjer dobre prakse 2