Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegiji upisnog smjera Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME)

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Analitička kemija  2 2 - 4
 2  Bojadisanje tekstila  3 2 - 5
 3  Ekologija u tekstilstvu  2 - - 2
 4  Metrika boje  2 1 - 3
 5  Organska kemija I  3 3 - 6
 6  Tehnička termodinamika  2 - 2 4
 7  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 14 8 2 24 31
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

V. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Fizikalna kemija  2 2 - 4
 2  Operacije oplemenjivanja tekstila  2 2 - 4
 3  Oplemenjivanje tekstila  2 2 - 4
 4  Vlakna II  3 3 - 6
 5  Izborni kolegiji  - - -   13 
  Σ 9 9 - 18 35

VI. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Ispitivanje tekstila  3 5 - 8
 2  Procesi njege tekstila  2 3 - 5
 3  Tekstilni tisak  2 3 - 5
 4  Izborni kolegiji  - - -  
 5  Završni rad  - - -  
  Σ 7 11 - 18 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Fizika II  2 2 - 4
 2  Fizikalno kemijske metode u restauraciji tekstila  2 - - 2
 3  Ispitivanje oštećenja tekstilija  1 2 - 3
 4  Kemija polimera  1 2 - 3
 5  Odabrana poglavlja anorganske kemije  2 1 - 3
 6  Oplemenjivanje odjeće  2 1 - 3
 7  Otpadne vode tekstilne industrije  2 2 - 4
 8  Recikliranje tekstilnih materijala  1 1 - 2
 9  Specijalne metode tiska  1 1 - 2
 10  Sredstva za pranje tekstila  1 1 1 3
 11  Suho oplemenjivanje  2 1 - 3
 12  Tekstilni eko-proizvodi  2 1 - 3

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.