Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Analitička kemija

Nositelji Doc. dr. dr. sc. mag. dipl. ing. Iva Rezić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit položen ispit iz kolegija Opća kemija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Pojam-analitička kemija, izbor analitičke metode, uzorkovanje, priprema uzorka za analizu, razlaganje uzoraka, otapanje uzoraka, uklanjanje interferencija, prikazivanje rezultata, priprema uzorka tekstilnih materijala, textilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda za analizu. Pogreške u analitičkim određivanjima. Statistička obrada podataka. Validacija. Priprava standardnih otopina. Klasična kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza anorganskih tvari u tekstilnim materijalima. Kemijske ravnoteže u identifikaciji i separaciji analita. Mjerni instrumenti. Primjena potenciometrijskih i konduktometrijskih titracija i kolorimetrijskaih određivanja u tekstilnoj industriji. Izražavanje i obrada rezultata.
Cilj kolegija Student koji odsluša predavanja, završi vježbe i položi ispit stekao je dovoljna znanja i praktična iskustva za samostalni rad u laboratorijima za karakterizaciju anorganskih tvari u tekstilnim materijalima, tekstilnim pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama klasičnim analitičkim metodama i uobičajenim fizikalno-kemijskim metodama.
Literatura potrebna za ispit I.Filipović, S.Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Š.Cerjan-Stefanović: Osnove analitičke kemije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
M.Kaštelan-Macan: Analitička kemija I, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
Z.Šoljić, M.Kaštelan-Macan: Analitička kemija: volumetrija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:HINUS, Zagreb, 2002.
D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura Z.Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:HINUS, Zagreb, 2003.
I Eškinja, Vježbe iz kvantitativne kemijske analize, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Z.Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Sveučilišna tiskara d.o.o, Zagreb, 1998.
Lj.Bokić, B.Vojnović, Interna skripta za vježbe iz analitičke kemije