Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Otpadne vode tekstilne industrije

Nositelji dr. sc. Branka Vojnović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit položen ispit iz kolegija Opća kemija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Tekstilna industrija i problem zagađivanja okoliša. Karakteristike voda za potrebe tekstilne industrije. Karakteristike otpadnih voda tekstilne industrije. Utjecaj na okoliš i štetnost. Maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari. Kemijska analiza (pH, vodljivost, tvrdoća, ioni teških metala, anioni, alkalitet, isparni i žareni ostatak). Topljivost plinova u vodi. Sadržaj kisika u vodi. Mekšanje vode (kemijskim putem, ionskom izmjenom, deionizacija, reverzna osmoza). Procesi pročišćavanja. Mehaničko i kemijsko (deferizacija, demanganizacija) pročišćavanje. Biološko pročišćavanje otpadnih voda. Uređaji za pročišćavanje voda. Recikliranje otpadnih voda tekstilne industrije.
Cilj kolegija Student stijeće temeljne informacije o karakteristikama otpadnih voda tekstilne industrije, njihovom pročišćavanju te osnovna znanja o radu u analitičkom laboratoriju za analizu voda.
Literatura potrebna za ispit G.Degremont. Tehnika pročišćavanja voda, 1987.
Lj. Bokić: Interna skripta
The Nalco Water Handbook, McGraw-Hill, New York, 1988.
Dopunska literatura Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta za vježbe
Eckenfelder, Jr., W., Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, Singapore, 2000.
Water research, journal (IWA Publishing), Elsevier