Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje odjeće II

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 7
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položeni ispit iz Projektiranja odjeće I.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja:crtanje projekta odjeće na ploči, na modnoj figuri u pokretu.Na temelju izbora uzorka tkanine crtaju se prema nastavnim jedinicama projekti odjeće (engl. klasika, odjeća na temu športa i rada, te svečana odjeća) . Vježbe:crtanje tehnoloških simbola na ploči uz tumačenje pojedinih elemenata odjeće uz individualnu korekciju crteža studenata. Prema projektu crtanom rukom izrađuje se projekt na grafičkoj radnoj stanici za dizajn tekstila i odjeće koji ima instalirani programski paket PrimaVision (s programskim modulima GRAPHICSMODE i DRAPINGMODE) tt.Lectra.
Cilj kolegija Student se osposobljava za izradu projekta odjeće koji mora biti konstruktivno i tehnološki čitak, a da ne gubi individualni rukopis dizajnera. Na temelju izbora tkanina crta se projekt odjeće kojeg se varira i prema prepoznatljivim elementima klasične odjeće stvara se kolekcija. Klasičan način izrade kolekcije primjenjuje se na grafičkoj radnoj stanici gdje se ubrzava i vremenski skraćuje proces izrade kolekcije.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
Maja Vinković: Muška moda - trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
Ireland P.J. Fashion design drawing and presentation. London BT Batsford 1982.
Dopunska literatura Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.