Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ekonomika modne i tekstilne industrije

Nositelji dipl. oec. Kristina Maršić, predavač
Suradnici: dr. sc. Alica Grilec, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Redovitost pohađanja vježbi i seminara. Izrada vježbi i seminara temeljem preporučene literature. Kolokviranje vježbi i prezentacija i predaja seminara.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Opća teorija sustava i gospodarstvo; Tekstilna i modna industrija u sustavu gospodarskih djelatnosti; Mjere ekonomske politke i makroekonomsko upravljanje mjestom i položajem tekstilne i modne industrije u nas. Proces ekonomske politke; Instrumenti i mjere ekonomske politke; Privredni razvoj i modeli rasta; Teorija privrednih ciklusa, uposlenost i tekstilna i modna industrija; Tekstilna i modna industrija u međunarodnoj razmjeni
Cilj kolegija Kolegij će razviti opće spoznaje o makrogospodarskom rastu, razvitku i mjestu tekstilne i modne industrije u gospodarskom razvitku Hrvatske. Razviti će i posebna znanja potrebna za bolje pozicioniranje tekstilne industrije u sustavu prerađivačkih industrija. Inputno-outputnoj komplementarnosti tekstilne industrije s ostalim granama nacionalnog gospodrstva Hrvatske. Kompartivne prednosti tekstilne industrije s ostalim tekstilnim industrijama u Europi i Svijetu. Dobiti će se slika o mjestu domaće modne i tekstilne industrije te ocjeniti njezine razvojne mogućosti.
Literatura potrebna za ispit Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D.;(2000.): Ekonomija; XV izdanje; MATE d.o.o., Zagreb.
Campbell, R. McConnell; Brue, Stanly, L.;(1994.): Suvremena ekonomija rada; III izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
Babić; M.,(2001): Makroekonomija; XII izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
Grubišić, D.: Poslovna ekonomika, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, 2013.
Dopunska literatura Schroeder, Roger, G.,(1999.): Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE,d.o.o., Zagreb
Juran, M., J.; Gryna, Frank, M.;(1999.): Planiranje i analiza kvalitete; III izdanje, MATE d.o.o., Zagreb