Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje proizvodnih sustava

Nositelji dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
dr. sc. Snježana Firšt Rogale, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+0+1)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Zadaci projektiranja, vrste projekata, idejni i glavni projekt, analiza, izradba i provedba projektnog zadatka. Program proizvodnje, utrošak osnovnih i pomoćnih materijala, tehnički podaci postrojenja, prostor za tehničku pripremu i skladišta. Sustavi tehnoloških procesa po fazama i broju jedinica. Snimanje i utvrđivanje proizvodnih podataka i parametara, tehničko-tehnološki podaci o strojevima po procesima. Utvrđivanje kapaciteta tipova strojeva po fazama i određivanje broja jedinica, radne površine proizvodnog procesa, međufazni transport. Potrebe za energentima. Analiza shematskih prikaza rasporeda strojeva i opreme. Izrada tehnološkog projekta s mogućim alternativama i pratećim objektima, razrada projekta unutarnjeg i integralnog transporta.
Cilj kolegija Student se osposobljava za samostalno projektiranje proizvodnih procesa odjevnih tehnologija.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, Lj. Trgovec: Projektiranje procesa proizvodnje odjeće, 1998, Interna skripta
D. Rogale i sur.: Tehn. Proiz. odjeće sa studijem rada, rec. udžbenik Univ. u Bihaću, 1999., ISBN 9958-624-08-7, 201 str.
Solinger, J.: Apparel manufacturing handbook, Analysis, principles and practice, Van Nostrand Reinhold Comapany, New York 1980
S. Firšt Rogale, Z. Dragčević , D. Rogale: Methods of Determining Normal Times..., DAAAM International Scientific Book 2003, Wien
D. Rogale i sur.: Primj. novih spo. pri erg. oblik. radnih mjesta i pobolj. strukture tehn. ope. šivanja odjeće, Sigurnost, 35,1993.
Dopunska literatura Z. Dragčević, D. Rogale i sur.: Suvremena ergonomska istraživanja u procesu proizvodnje odjeće, Tekstil, 47, (1998.), 2, 81-89
A. Kunštek, M. Skoko, D. Rogale: Oblikovanje radnih mjesta u odjevnoj industriji, Sigurnost, 43, (2001), 1, 1-7
D. Rogale i sur: Workloads and Standard Time norms in Garment Engineering Journal Textile Apparel, Tech. and Manag., 2, 2002.