Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi

Nositelji dr. sc. Ivan Novak, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Redovitost pohađanja nastave, izrada vježbi, predaja i kolokvij kvantitativnih vježbi.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u ekonomiku poduzetništva; Teorija poduzeća i podjela; Karakteristike malih poduzeća i mala poduzeća u tekstilstvu i modi; Pojam poduzetnika i poduzetništva; Pretpostavke razvitka poduzetništva u Hrvatskoj; Poduzetničke funkcije; Oblici poduzetništva; Poslovni rizici i poduzetništvo; O kretativnosti i poslovnim idejama i planovima u poduzetništvu mode i tekstilstva; Managerske funkcije u poduzeću; Management ljudskim resursima u modi i tekstilstvu; Struktura troškova i stavovi poduzetnika u modi i tekstilstvu; Utvrđivanje vrijedosti poduzeća općenito i posebitosti poduzeća u modi i tekstilstvu; Poslovna politika i zakonitosti makroekonomskog okruženja u poduzetništvu.
Cilj kolegija Od općih kompetencija studenti će dobiti potrebna znanja o ekonomici poduzetništva za nastavak daljnjeg školovanja (protočnost). Kroz posebne kompetencije, kolegij će studentima pružiti dostatna praktična znanja za osobnu poduzetničku aktivnost u tekstilstvu i modi.
Literatura potrebna za ispit Ruža, Franjo; Veselica, Vladimir; et al.,( 2002.): Ekonomika poduzeća: uvod u poslovnu ekonomiju; TIVA-Tiskara Varaždin
Deželjin, Jadranka; Deželjin, Josip; Dujmović, Marčelo; Tadin, Hrvoje; Vujić, Vidoje,(2002.): Poduzetnički management: izazov,
rizik, zadovoljstvo; EMEP Consult, Sveučilište Rijeka, Veleučilište u Rijeci i HITA, Zagreb.
Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D.,(1999.): Ekonomija, XV izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
Dopunska literatura Siropolis, Nicholas, C.,(1995.) Menadžment malog poduzeća: vodič u poduzetništvo, izdanje IV, MATE d.o.o., Zagreb
Skupina autora: Interni materijali predavanja, TTF, Zagreb
Schroeder, Roger, G.,(1999.): Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE,d.o.o., Zagreb