Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sociologija životnih stilova

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Satnica 2 (1+0+1)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura i semibarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Suvremene sociologijske teorije životnih stilova (cultural studies, teorija refleksivne modernizacije, teorija sustava); Postindustrijsko društvo i kulturni kapital; Individualizacija i pluralizacija društva; Identitet i životni stil; Staleži, klase, životni stilovi; Subkulture kao subjekti individualizacije; Slobodno vrijeme i procesi pluralizacije; Globalizacija - homogenost i heterogenost identiteta; Simboli urbane kulture; Postmoderna kultura i stilovi života; Tradicija i modernost; Transnacionalno prožimanje stilova života; Medijsko oblikovanje alternativnih kultura; Moda i stilovi života; Simbolički kapital, ukus i potrošnja
Cilj kolegija Kolegij o sociologijskom utemeljenju životnih stilova uključuje znanja o individualizaciji i pluralizaciji suvremenih društava. Diferencijacija društvene strukture i kulturna ranolikost obilježavaju projektne identitete u globalnome svijetu. Opće kompetencije koje razvija kolegij su znanstveno razumijevanje preobrazbe od modernog do postmodernog društvenog stanja. Analiza životnih stilova specifična je sociologijska disciplina primjerena studiju modnog i tekstilnog dizajna kao neophodni uvod u prepoznavanje kultrnih kodova umjetničkih, sportskih, modnih, zabavnih područja suvremenog društva spektakla. Studentu se omogućuje pristup suvremenom sociologijskom izučavanju pojma životnih stilova kao neophodne pretpostavke za uvid u pluralizaciju modnih stilova i trendova u postmodernoj kulturi.
Literatura potrebna za ispit Tomić-Koludrović, I., - Leburić,A., SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Grunow, J., SOCIOLOGIJA UKUSA, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Giddens, S., MODERNITY AND SELF-IDENTITY, Polity Press, Cambridge, 1991.
Featherstone, M., CONSUMER CULTURE AND POSTMODERNISM, SAGE, London, 1990.
Baudrillard, J., SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura Roszak, Th., KONTRAKULTURA, Naprijed, Zagreb, 1978.
Cvitan-Černelić, M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (prir.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Sennett R.,, NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA, Naprijed, Zagreb, 1989.
Touraine, A., POSTINDUSTRIJSKO DRUŠTVO, Globus, Zagreb, 1980.