Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Elektrotehnika i elektronika

Nositelji dr. sc. Goran Hudec, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Kolokvirane laboratorijske vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Fizikalni temelji elektrotehnike, električnog polje, potencijal i napon. Električna indukcija, kapacitet, kondenzatori. Električna struja. Otpor i Ohmov zakon, Jouleov zakon. Magnetska svojstva materije. Indukcija i induktivitet. Transformatori. Električni krugovi i Kirchhoffovi zakoni. Istosmjerne i periodičke struje. Impedancija i frekvencijske karakteristike. Snaga izmjenične struje. Trofazni sustavi. Poluvodiči, diode i tranzistori. Pojačala. Digitalni sklopovi. Analogno/digitalna pretvorba.
Cilj kolegija Dati osnovnu orijentaciju u području elektrotehnike i elektronike. Studenti će na informativnoj razini upoznati glavna područja kojima se bavi elektrotehnika i elektronika. Osim osnovnih informacija u području studenti će steći temelj za praćenje primjena elektrotehnike i elektronike u tehnološkim primjenama. na području tekstilnih tehnologija.
Literatura potrebna za ispit Pinter V. (1994.). Osnovi Elektrotehnike, knjiga prva Zagreb: Tehnička knjiga.
Pinter V. (1994.). Osnovi Elektrotehnike, knjiga druga Zagreb: Tehnička knjiga
Gold H., Kavran Z., (1999) Elementi i sklopovi TK uređaja (Analogna elektronika) Zagreb, Fakultet prometnih znanosti
Gold H., Kavran Z., (1997) Elementi i sklopovi TK uređaja (Digitalna elektronika) Zagreb, Fakultet prometnih znanosti
Dopunska literatura Felja I., Koračin D. (1992) Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike - 1. dio i 2. dio, Zagreb, Školska knjiga.