Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Statistika

Nositelji Akademik Josip Pečarić
dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+1+1)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Opisna statistika. Osnovne vjerojatnosne razdiobe. Procjene parametara. Testiranje statističkih hipoteza.
Cilj kolegija Studenti će biti upoznati s osnovama statistike, kako bi iste mogli primijeniti u stručnim kolegijima. Isto tako studenti će, kroz vježbe i seminarske radove, biti obučeni da rješavaju zadatake koristeći statističke pakete.
Literatura potrebna za ispit Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, tehnička knjiga, Zagreb,1985.
K. Krulić Himmelreich, K. Smoljak, Statistika - fakultetska skripta u e-obliku, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013.
Dopunska literatura www.statsoft.com/textbook
www.davidmlane.com/hyperstat