Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strani jezik II

Nositelji mr. sc. Nada Kralj Šercar
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 2
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih podrucja tekstilstva i što korektnija primjena jezicnih i gramatickih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom podrucju što bi trebalo osposobiti za citanje i pracenje strucne literature i vodenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog strucnog podrucja. Obuhvacaju se sva glavna podrucja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveca pozornost se posvecuje modi i dizajnu.
Cilj kolegija Razvijanje opcih i specificnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznacajnijih jezicnih vještina (slušanja, govorenja, citanja, pisanja, prevodenja) i jezicnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatickih i jezicnih cjelina važnih za strucnu literaturu).
Literatura potrebna za ispit Engleski: N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004.
Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-tehn. fakultet Sveučilišta u ZG, 2004.
Dopunska literatura Engleski: Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999., Filipović, R., An Outline of English Grammar
Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Šk. knjiga, Zagreb, 1999., Uroić, M., Hurm, A., Njem. – hrvatski rječnik, šk. knj., ZG, 1996.