Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sustavi predeterminiranih vremena

Nositelji dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Sustavi unaprijed određenih normalnih vremena (MTM; WF). Principi i vremenske jedinice MTM sustava (Motion Timestudy Measurement). Osnovni pokreti radnog sustava ljudskog tijela: ruke (9), pokret očima (2) te pokreti nogu, trupa i tijela (9). Karte podataka normalnih vremena. Zakonitosti logičkog slijeda izvođenja pokreta prema vrsti i dinamici te potrebnoj vizualnoj i muskulaturnoj kontroli. Izvođenje istovremenih i kombiniranih pokreta ovisno o stupnju uvježbanosti. Standardni sklopovi pokreta. Sustavi logičkog slijeda sklopova pokreta. Metode određivanja normalnih vremena strojno-ručnih zahvata. Projektiranje i oblikovanje radnih mjesta pomoću MTM sustava. Primjena MTM sustava u projektiranju radnih sustava, organizaciji proizvodnje i ekonomskoj analizi troškova.
Cilj kolegija Sadržaj ovog predmeta temelji se na razrađenom i postavljenom ekspertnom sustavu logičkog slijeda sklopova pokreta s pripadajućom bazom podataka. Ova znanja iz područja industrijskog inženjerstva omogućuju znanstveni pristup određivanju optimalne metode rada s pripadajućim vremenskim normativima već u fazi projektiranja i oblikovanja radnih mjesta i proizvodnih sustava.
Literatura potrebna za ispit Maynard H.B.: Unaprijed određena vremena – organizacija, rukovođenje, produktivnost, Panorama, Zagreb 1985.
Maynard H.B.: Industrijski inženjering – priručnik za moderne industrijske tehnike, Privredni pregled, Beograd 1987.
Dopunska literatura Peter M.: Študij dela – osnovni postupek MTM, Instituta za organizaciju dela, Kranj 1983.
Čosić I., Nonković M.: MTM – sistem unaprijed utvrđenih standarsnih vremena – istraživanja i primjena, Univerzitet Novi Sad, 1987.