Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehničke tkanine

Nositelji dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni svi ispiti iz prve godine i Tekstilno-mehanički procesi
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Povjesni razvoj tehničkih tkanina, suvremena podjela tehničkih tkanina na područja i podpodručja, osnovni zahtjevi koje moraju ispunjavati tehničke tkanine svrstane u pojedine skupine, tehnologija i strojevi za proizvodnju tehničkih tkanina, uporaba tehničkih tkanina i važnost ove skupine tkanina u tekstilnoj industriji. Karakteristike pređe koje se koriste najčešće za tehničke tkanine. Specifičnosti pripreme pređe za tkanje tehničkih tkanina. Konstrukcija linijskih i plošnih proizvoda za tehničke tkanine, njihova analiza i dekompozicija. Vrste, uloga i karakteristike strojeva i pomoćnih uređaja. Proračun vremena, materijal i produkcije, te izbor i priprema sirovine za tehničke tkanine, vezovi i tvorba tehničkih tkanina, smjerovi razvoja tehničkih tkanina i novi proizvodni sustavi.
Cilj kolegija Stjecanje znanja o tehnologiji, principima i različitim metodama izrade tehničkih tkanina. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja različitih tehnologija izrade, njihovih polja primjene, kao i njihovih ograničenja. Uvježbavanje za rad sa različitim strukturama tehničkih tkanina, njihovim proračunima i pripremom za proizvodnju kao i stjecanje sposobnosti analize postojećih uzoraka i određivanje njihovih karakteristika. Od općih kompetencija razvija se sposobnost traženja i uporaba dostupne literature, traženja informacija putem elektronskih izvora (internet, baze znanstvenih i drugih podataka), te prikaz rezultata rada pred auditorijem putem računalnih programa za prezentiranje.
Literatura potrebna za ispit P.R. Lord, M.H. Mohamed: Weaving: Conversion of Yarn to Fabric, Merrow Technical Library, England, 1982.
S. Adanur: HandBook of Weaving, Technomic Publishing, USA, 2001.
Odabrani članci iz domaćih i stranih znanstvenih časopisa
Bilješke s predavanja i materijali s vježbi
Dopunska literatura Literatura sa znanstvenih simpozija na tu temu (Techtxtil Frankfurt)
Prospekti I materijali proizvođača tehničkih tkanina sa sajmova (techtextil - Frankfurt)