Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Upravljanje marketingom tekstila i mode

Nositelji dr. sc. Ivan Novak, izv. prof.
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Pored klasične mogućnosti polaganja ispita (usmeno ili pismeno), studenti ostvaruju pravo na polaganje ispita i putem kolokvija. Uvjet za pristupanje ispitu je prisustvovanje na predavanjima i seminarima, izrađen seminarski rad i aktivno sudjelovanje u nastavi.
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Osnove marketinga (Pojmovno određenje i bit marketinga, Tipologija i morfologija tržišta, Teorijska polazišta marketinga) 2. Upravljanje marketingom i suvremeni oblici primjene marketinga 3. Tržišno orijentirane strategije marketinga, planiranje, primjena i kontrola 4. Istraživanje tekstilnog i modnog tržišta i marketinški informacijski sustav 5. Analiza tekstilne i modne industrije
Cilj kolegija Upoznavanje s polazištima u današnjim globalizacijsko-tržišnim kretanjima, posebice u tekstilnoj i modnoj djelatnosti te marketinškim pristupom, koji polazi od jasnog postavljanja ciljeva u odvijanju poslovne aktivnosti. Upoznavanje s marketinškom koncepcijom i stjecanje kompetencija za upravljanje marketingom u tekstilu i modi, pomoću upoznavanja s različitim teorijama, metodama, tehnikama i vještinama upravljanja, odnosno istraživanjem, analiziranjem, planiranjem, primjenom, kontroliranjem i organiziranjem.
Literatura potrebna za ispit Philip Kotler: Upravljanje marketingom: analiza, planiranje, primjena i kontrola, 9. izdanje, Mate, Zagreb, 2001., ISBN 953-6070-65-0
Gini Stephens Frings: Fashion from concept to consumer, 7. izdanje, Prentice-Hall, New Jersey, 2002., ISBN 0-13-033571-1
Zlatko Drvar: Marketing tekstilne i odjevne industrije, Zagreb, Samobor, 1985.
Dopunska literatura Skupina autora: Marketing, urednici: Jozo. Previšić i Đurđana. Ozretić-Došen, Adventa, Zagreb, 2004.


Marin. Buble: Management, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, (1993./2003.),