Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Fizikalna kemija

Nositelji dr. sc. Mario Cetina, izv. prof.
Doc. dr. dr. sc. mag. dipl. ing. Iva Rezić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Završene laboratorijske vježbe i kolokvij.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta UVODNA PREDAVANJA (4-6 sati)-orijentacija na sadržaj kolegija, ponavljanje pojmova bitnih za daljnje razumijevanje nastave: množina tvari, izražavanje koncentracija, aktiviteti, energija, elektromagnetsko zračenje, kvantizacija energije, pojam mjerenja, točnosti i preciznosti. Glavni sadržaj čine dva područja: RAVNOTEŽA i PROMJENA. Sadržaj područja RAVNOTEŽA su idealno i realno stanje plinova i otopina, zakoni termodinamike, fizikalne transformacije čistih supsanci, svojstva jednostavnih smjesa, fazni dijagrami, kemijska i elektrokemijska ravnoteža. Sadržaj područja PROMJENA su procesi vezani uz kretanje molekula (viskozitet, difuzija, vodljivost), brzina kemijskih reakcija i procesi na međupovršinama.
Cilj kolegija Kolegij razvija pretežito opću kompetenciju budućih procesnih inženjera. Fundamentalni pojmovi o stanju plina, unutarnjoj energiji, entalpiji, entropiji, Gibbsovoj energiji, kemijskom potencijalu, svojstvima jednostavnih smjesa, podloga su za razumijevanje ravnoteže kemijskih i elektrokemijskih procesa kao i kinetike procesa. Procesi obrade i oplemenjivanja tekstila su sve redom međupovršinski procesi kvašenja, adsorpcije i elektrokinetike. U tom smislu kolegij doprinosi i razvoju specifičnih kompetencija. Rješavanje numeričkih zadataka i problema te striktno poštivanje pravila međunarodnog (SI) sustava pri izražavanju fizičkih veličina i jedinica, doprinosi znatno tehničkoj kulturi, pa time i kompetenciji) budućih procesnih inženjera.
Literatura potrebna za ispit P.W.Atkins: Physical Chemistry
P.W.Atkins and M.J.Clugston: Principles of Physical Chemistry, u prijevodu T. Cvitaš i D. Šafar-Cvitaš
T. Cvitaš i N. Kallay: Fizičke veličine i jedinice međunarodnog sustava
Dopunska literatura J. Bišćan: Sažetak predavanja i seminara na hrvatskom prema P.W. Atkins (Interni radni materijal)
G. Štefanić: Opis 6 vježbi i detaljna razrada postupaka (Interni radni materijal)
Web: http://www.ttf.unizg.hr/index.php?str=514&kolegij=22