Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kulturalna antropologija

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 3 (1+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Kolegij ""Kulturna antropologija"" omogućiti će studentima da se upoznaju sa recentnim razvojem i suvremenim smjernicama kulturnoantropološke znanosti. Kolegij uvodi u ključne momente antropološke samokritike: teorijske, epistemološke i političke. Stanje nakon izrazitog razdoblja rasprava i teoretiziranja, odlikuje urastanje kulturnoantropološke misli u interdisciplinarno područje istraživanja svih kultura (elitnih i popularnih, evropskih i van-evropskih) kao otvorenih dinamičnih sistema koji koegzistiraju u globalnom društveno povijesnom kontekstu. U drugom se dijelu kolegija studenati upoznaju s metodološkim aspektima te tematskim obiljem ovoga područja okrenutog istraživanju odnosa globalnih i lokalnih aspekata kulture u povijesnom kontekstu.
Cilj kolegija Studenti će steći znanje o značajnim i plodnim kulturno-antropološkim i interdisciplinarnim diskusijama koje su u zadnjih 20-tak godina bitno promijenile i područja istraživanja i teoretsko/metodološke pristupe u disciplini kulturalne antropologije. Kroz seminarske diskusije i pisanje znanstvenog eseja, studenti će isto tako steći vještine argumentiranog kritičkog mišljenja, načina citiranja literature u znanstvenim radovima, što će im biti od kasnije koristi za pisanje magisterske radnje i znanstvenih radova.
Literatura potrebna za ispit Clifford, J. 1986. Neobjektivne istine. U ""Writing culture"". Berkley: University of California Press. (Prijevod Dometi)
Keesing, R. M. 1981. Cultural anthropology. New York. (Chapters 1, 21, 22, 23, 24)
Wolf, E. (1982). Europe and the people without history. Berkley: University of California Press. (Introduction, Afterword)
Clifford, J. (1988). The predicament of culture. Cambridge: Harward University Press.
Moore, H. L. (1995/1988). Feminism and anthropology. Cambridge: Polity Press.
Dopunska literatura Marcus, G. & Fisher, M. (2003). Antropologija kao kritika kulture-eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima. AGM.
Even-Zohar, I. (1997). (revised version of 1990). Polysystem theory.Poetics Today.