Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Novi mediji i moda

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Suradnici: mag. ing. des. text. Petra Krpan, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminari, radionice
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kultura i novi mediji; Medijske politike i prikazivanje tijela; Modna fotografija i simbolički kapital; Televizija i medijska slika mode; Video umjetnost i moda; Transkulturalna medijska scena; Tiskani i elektronički mediji i stilovi života; Spektakl i modne ikone; Semiotika modnog teksta; Cyber-kultura i kritička dekonstrukcija tijela; Uloga modnog kritičara u novim medijima; Performativne umjetnosti i novi mediji; Globalni kapitalizam i medijski imperijalizam; Ideologija korporativnih medija; Moda u umreženom društvu.
Cilj kolegija Kolegij otvara mogućnost suvremenog pristupa teoriji novih medija (televizija, tiskano i online novinarstvo, video umjetnost i film) kao načina prezentacije modnog spektakla. Znanje o smislu i funkciji novih medija u prezentaciji i artikuliranom govoru o suvremenoj modi kao medijskoj atrakciji omogućava studentima uvid u kontekst postmoderne kulture spektakla. Moda u novim medijima se razmatra kao obuhvatni fenomen kulturalnog obrata od riječi do slike (fashion-iconic turn). Teoretsko znanje i iskustvo rada u novim medijima pretpostavka su za integriranje modnog dizajna u svijet masovne komunikacije i medijske prezentacije događaja.
Literatura potrebna za ispit Cvitan-Černelić,M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (ur.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE
Barthes, R., THE FASHION SYSTEM, Johnatan Cape, New York, 1985.
Finkelstein, J., FASHION: AN INTRODUCTION, New York University Press, New York, 1998.
Roberts, D., ""Beyond Progress: The Museum and Montage"", Theory, Culture & Society, Vol. 5, 2-3/1988.
Hall, S., Hobson, A., Lowe, A., Willis, P. (ed.), CULTURE, MEDIA, LANGUAGE, Hutchinson, London, 1980.
Dopunska literatura Sontag,S., ON PHOTOGRAPHY, Anchor Books, New York, 1977.
Craik, J., THE FACES OF FASHION: CULTURAL STUDIES IN FASHION, Routledge, London, 1994.
Bourdieu, P./Passeron, J-C., REPRODUCTION IN EDUCATION, SOCIETY AND CULTURE, SAGE, London, 1990.
Lipovetzky,G., THE EMPIRE OF FASHION, Princeton University Press, Princeton, 1994.