Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ispitivanje tekstila

Nositelji dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 8 (3+5+0)
ECTS 8
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit završene i kolokvirane vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Osnovni mjeriteljski pojmovi. Nepouzdanost mjernih rezultata i uzroci. Zahtjevi na mjerenja, uzorak za ispitivanje i uzorkovanje. Značenje prostora za ispitivanje i priprema za ispitivanje i mjerenje. Odabir metoda. Metode i postupci ispitivanja dimenzijskih, morfoloških i konstrukcijskih karakteristika - duljine, promjera, finoće, zrelosti, kovrčavosti, konstrukcije, uvojitosti, nejednolikosti, frikcijskih svojstava. Ispitivanje otpornosti na djelovanje vlačne sile, savitljivosti, otpornosti na uvijanje, gužvanje, probijanje. Ispitivanja uporabnih svojstava - udobnost pri nošenju, propusnost zraka, toplinska provodnost, sklonost nabijanju statičkim elektricitetom, otpornost na habanje, piling, gorenje, vodu, opip i pad, stabilnost obojenja, dimenzija i oblika.
Cilj kolegija Dobivanje spoznaje o potrebi egzaknog i objektivnog vrednovanja svojstava i kvalitete tekstilija; Razvijanje sposobnosti primjene temeljnih inženjerskih znanja u vrednovanju materijala; Dobivanje temeljnih znanja za uspostavu i provedbu kontrole proizvodnih procesa; Ovladavanje metodologijom i tehnikom provedbe ispitivanja raznovrsnih svojstava tekstilnih materijala te vrednovanja na temelju rezultata ispitivanja; Osposobljenost za organizaciju i provedbu laboratorijske kontrole kvalitete tekstilija i analizu uzroka odstupanja. Temeljna znanja za daljnji osobni razvoj.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučlište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995
Dopunska literatura M. Bona: Statistical Methods for the Textile Industry, Textilia 1993
Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila (HRN F.S....)
R. Čunko, E. Pezelj: Vježbe iz ispitivanja tekstila, interna skripta