Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Vizualni jezik

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
dr. sc. Silva Kalčić, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit studentske obveze
nazočnost na predavanjima (3x opravdani izostanak), aktivno sudjelovanje na seminarima, izrada dva seminarska rada (vizualni/tekst), kolokvij (pismeni), ispit (usmeni)
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Upoznavanje osnovnih elemenata likovnog izraza:linija, ploha, površina, boja; njihovih odnosa:kompozicija, omjera, razmjera, proporcija. Zakonitosti, svojstva i efekti koji iz tih odnosa proizlaze. Integracija elemenata u sve vrste likovnog izraza, s težištem na analizi tekstilnih i odjevnih tvorevina.
Cilj kolegija Razvijanje sposobnosti vizualnog mišljenja, uspostavljanja aktivnog odnosa prema likovnom ostvarenju, keo i cjelokupnom likovnom okruženju. Uspostavljanje temelja za kompleksnije sagledavanje djela u kontekstu povijesti, društva, vremena i prostora.
Literatura potrebna za ispit Hrvoje Turkovi?: RAZUMIJEVANJE PERSPEKTIVE - teorija likovnog razabiranja, DURIEUX, ZAGREB, 2002
Jadranka Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb,1991.

osnovna literatura (gimnazijski udžbenici za studente koji ih nisu ranije konzultirali)
Marcel Bačić, Jasenka Mirenić Bačić, Likovno mišljenje / Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb
Marijan Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike: temeljni pojmovi / Uvod u likovni jezik, Educa, Zagreb
Radovan Ivančević, Perspektive, Školska knjiga, Zagreb
Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost I, prvi dio – uvod, Školska knjiga, Zagreb
Marijan Jakubin, Vodič kroz povijest umjetnosti + vremenska lenta, Školska knjiga, Zagreb
Jasenka Mirenić Bačić, Karmen Ratković, Likovna umjetnost 20. st., Školska knjiga, Zagreb

http://likovna-kultura.ufzg.hr/likovnijezik.htm (ttp://likovna-kultura.ufzg.hr/kviz.htm)
Dopunska literatura Johannes Itten: Kunst der Farbe
Rudolf Arnheim: Art and Visual Perception

preporučena literatura
H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.
Heinrich Wölfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.
Henri Focillon, Život oblika, Rako i Rako, Zagreb, 1995.
Edward Lucie-Smith, Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson Ltd, London, 1984.
Heinrich Wölfflin, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1995.
E. H. Gombrich, Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd, 1984. (u izvorniku Art and Illusion, 1960. pr. Izd.)
Giulio Carlo Argan, Umjetničko i estetsko // Život umjetnosti, br. 21, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1974.
Gillio Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zagreb, 1997.
Hubert Damisch, Porijeklo perspektive, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006.
Enciklopedija likovnih umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1960.
Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1994. (ili dopunjeno Vjesnikovo izdanje 2005.)
Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1986.

dopunska literatura (mnogi naslovi, iako obiluju vizualnim materijalima, neprevedeni su na hrv. jezik)
Edward Lucie-Smith, Umjetnost danas, Mladost, Zagreb, 1978.
Catherine Millet, Suvremena umjetnost, MSU Zagreb, 2005.
Herbert Read, A concise history of modern painting, Thames and Hudson, London, 1974.
Herbert Read, Modern Sculpture, Thames and Hudson, London, 1964.
Bernard Blist?ne: A History of 20th Century Art, Flammarion, 2001. (ili u franc. izvorniku Une histoire de l'art du XXe si?cle, Beaux Arts Magazine, 1999.)
Art of the 20th Century I, II, uredio Ingo F. Walther, Taschen, Köln, 1998.
Art at the Turn of Millenium, Taschen, Köln, 1999.
Sculpture From Antiquity to the Present Day, Taschen, Köln, 2002.
Concepts of Modern Art, uredio Nikos Stangos, 1974.
Povijest umjetnosti, uredio Claude Frontisi, Larousse/Veble commerce, Zagreb, 2003. (loš prijevod)
*
Listanje časopisa, domaćih: Kontura, Oris, Čovjek i prostor, Zarez, Vijenac, Europski glasnik, Tvrđa, Život umjetnosti...; i inozemnih: ArtNews, Art Press, Flash Art, Domus, Casabella...
*
Pretraživanje web-a:
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.greatbuildings.com/
http://www.artnet.com/
http://www.lemondedesarts.com/
http://www.culturenet.hr/
http://www.nelepets.com/
http://www.moma.org/