Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ergonomija radnih procesa odjevnih tehnologija

Nositelji dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
dr. sc. Anica Hursa Šajatović, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit izrada pismenog zadatka
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Procesni i montažni proizvodni sustavi. Zatvoreni i otvoreni, kombinirani i složeni tipovi radnih mjesta. Individualni i timski rad. Modularna radna mjesta. Industrijska ergonomija. Mikroergonomija. Senzorski, informacijski, adaptivni i efektorski sustavi. Inženjerska antropometrija. Statička i dinamička antropometrija. Stupnjevi slobode i kontrole radnih pokreta. 3-D ciklogrami gibanja. Biomehanika radnog procesa. Metode ispitivanja radnog opterećenja. Ljudski faktor pogreške. Povećanje radne efikasnosti. Modeli i metode treninga. MTM-2 i MTM-3. Sustavi logičkog slijeda pokreta. Standardizacija tehnoloških zahvata i operacija u odjevnoj tehnologiji. Projektiranje radne metode i radnog mjesta. Računalno modeliranje i simulacija radnog procesa.
Cilj kolegija Savladavanje ovog programa omogućiti će znanstveni pristup istraživanju mogućnosti povećanja radne efikasnosti temeljem smanjenja radnog opterećenja u sustavu čovjek-stroj-okolina. Sustavno razrađeni sklopovi logičkog slijeda pokreta i standardizacija tehnoloških zahvata i operacija u odjevnoj tehnologiji omogućiti će projektiranje pogodne radne metode i radnog mjesta sukladno s tehničkim i tehnološkim preduvjetima proizvodnog procesa.
Literatura potrebna za ispit A. Polajnar i sur.: Ergonomija, Univerza v Mariboru, Slovenija 2003, ISBN: 86-435-0550-1
R.H. Barnes: Motion and Time Study – Design and Measurement of Work, 7th Ed., J. Willey & Sons Inc., USA 2002, ISBN: 0-471-05906-6
G. Salvend: Handbook of Human Factors and Ergonomics, 2nd Ed., J. Willey & Sons Inc., USA 1997, ISBN: 0-471-11690-4
Journal of Applied Ergonomics, International Ergonomic Association, ISSN: 0003-6870
Samostalni pregled literature iz zadane problematike