Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Integrirani sustavi u inteligentnoj odjeći

Nositelji dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Savladani i položeni temeljni kolegiji iz općih tehničkih predmeta i matematike.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Senzori i integracija senzora u dijelove odjeće. Senzori temperature, tlaka, ubrzanja, položaja, sile, vlažnosti, disanja, srčanog pulsa, krvnog tlaka, respiracije, plinova i ostali specijalni senzori. Integracija mjernih sustava, akvizicija podataka, analogno-digitalni pretvornici, metode pretvorbe i interpretacije podataka. Algoritmi inteligentnog ponašanja. Sustavi mikroračunala i mikrokontrolera u inteligentnoj odjeći, memorije, sklopovlje, ulazno-izlazni kanali, komunikacija s bližim okolišem, programiranje. Karakteristični aktuatori i njihova integracija u sustav. Integracija elektroenergetskih napajačkih sustava u inteligentnoj odjeći. Integracija sustava za telemetriju i telekomunikacije. Integrirani sustavi aktivne termičke zaštite inteligentne odjeće, sustavi za nadzor zdravlja i stanja tijela. Povezivanje GPS, GSM i ostalih secijaliziranih sustava s integriranim sustavima u inteligentnoj odjeći.
Cilj kolegija Uvesti studenta u najsuvremenije znanstveno-istraživačko područje odjevnih tehnologija - konstrukciju i proizvodnju inteligentne odjeće. U kolegiju se izučavaju svi suvremeni postupci integracije nanotehnoloških sustava, od senzora preko mikroračunala i mikrokontrolera, algoritama inteligentnog ponašanja do aktuatora inteligentne odjeće.
Literatura potrebna za ispit S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević (2014): Inteligentna odjeća, Zagreb , Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2014., ISBN 978-953-7105-52-5
X. Tao, ed. (2005.): Smart fibres, fabrics and clothing: fundamentals and applications, Woodhead Publishing, ISBN 978-1-85573-546-0
C. Gilsoo, ed. (2010.): Smart Clothing Technology and Applications, Taylor & Francis Group, ISBN 9781420088526
Y.Li, A. S. W.,Wong, ed. (2006.): Clothing biosensory engineering, Woodhead Publishing Limited, ISBN-9781855739253
H. Mattila, ed. (2006.): Intelligent textiles and clothing, The Textile Institute,Cambridge, England, ISBN-9781845690052
S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, EP2254430, European Patent Office