Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kemija otpadnih voda u tekstilnoj industriji

Nositelji dr. sc. Branka Vojnović, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Analitička kemija. Industrijske i otpadne vode
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Tekstilna industrija i okoliš. Fizička, kemijska i biološka svojstva otpadnih voda tekstilne industrije. Kemijske reakcije, ravnoteže i procesi u otpadnim vodama. Kemijska analiza otpadnih voda optimalnim fizikalno-kemijskim analitičkim metodama prije i nakon pročišćavanja. Međunarodni standardi i pravilnici u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na otpadne vode tekstilne industrije. Izvori i učinci onečiščujućih tvari/zagađivala voda kao posljedica tekstilne industrije. Karakterizacija i klasifikacija otpadnih voda. Onečišćenja voda ovisno o vrsti obrađivanih tekstilnih materijala i potencijalni utjecaj na okoliš s naglaskom na održivi razvoj. Upoznavanje sa normama za praćenje kvalitete vode. Važnost metoda za praćenje parametara koji karakteriziraju otpadne vode tekstilne industrije, njihovo praćenje tijekom različitih procesa i tumačenje razultata analize. Potrošnja vode u svakom segmentu tehnološke obrade tekstila te analiza i karakterizacija otpadnih voda nakon svakog tehnološkog procesa. Postupci pročišćavanja otpadnih voda: mehaničko, kemijsko i fizikalno kemijsko, biokemijsko pročišćavanje. Postupci pročišćavanja vode nakon bojadisanja tekstilnih materijala. Razvoj novih metoda za smanjenje zagađivala. Analiza navedenih postupaka s obzirom na vrstu zagađivala i učinkovitost pročišćavanja. Mogućnost regeneracije i recikliranja otpadnih voda tekstilne industrije. Održivo pročišćavanje otpadnih voda tekstilne industrije.
Cilj kolegija Upoznavanje sa obradom otpadnih voda tekstilne industrije, izvorima i učincima zagađivala te razvojem novih metoda za njihovo smanjivanje i pročišćavanje. Upoznavanje sa stanardima za praćenje kakvoće vode. Ukazati će se na važnost metoda za praćenje parametara koji karakteriziraju otpadne vode tekstilne industrije, njihovo praćenje tijekom različitih procesa i tumačenje razultata analize.
Literatura potrebna za ispit Eckenfelder, Jr., W., Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, Singapore, 2000.
R.Hale, Kemizam i obradba vode, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb, 2004.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) & Water Environment Federation (WEF), 2012
Iveković H., Kunst B., Ivić S., Desalinacija, HAZU, Zagreb, 1995.
Water research, journal (IWA Publishing), Elsevier