Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kulturalna antropologija

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij Teorija mode i dizajn tijela - poslijediplomski
Satnica 45
ECTS 8
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad, sudjelovanje u predavanjima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Suvremena antropologijska shvaćanja kulture; Kulturalna antropologija i kulturalni studiji; Epistemologija i etnografijske metode; Nove paradigme; Hibridizacija kulture; Cross over procesi i transnacionalni identiteti; Kulturalno prevođenje; Raspukline između kultura; Intekulturalnost, multikulturalizam i dijalozi između kultura; Različita shvaćanja i utemeljenje kulturalne antropologije; Pojmovi razlike i konstrukcije društvenoga; Kulturalni studiji - diskursi moći i poredak europocentrizma; Moda kao složeni proces stvaranja novih identiteta.
Cilj kolegija Uvođenje u znanstveni diskurs kulturalne antropologije kao nove društvene znanosti interdisciplinarnog karaktera u razumijevanju suvremenih fenomena kulture, identiteta i društvenih struktura. Kroz interaktivni rad pristupnika s profesorima putem seminara i radionica nastoji se stvoriti pouzdani terminološki i spoznajni uvid u stanje kulturalnih studija danas i problema ljudske intersubjektivnosti u dijalogu kultura Zapada i Trećeg svijeta. Predmet razvija kritičko razumijevanje i interpretaciju paradigmi u doba relokacije kultura i globalizacije.
Literatura potrebna za ispit Geertz, C., The Interpretations of Culture, London, 1975.
Gofmann, E., The Presentation of Self in Everyday Life, New York, 1959
Bhabha, H., The Location of Culture, London-New York, 1994.
Clifford, J./Marcus, G. (ur.), Writing Culture, Berkeley, 1986.
Appadurai, A., Modernity at Large, Minneapolis, 1996.