Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno istraživanje povijesnih tekstilija

Nositelji Nina Režek-Wilson, prof.
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit mapa sa crtežima i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Sadržaj kolegija je dat kroz nekoliko uvodnih predavanja da bi zatim studenti birali različite teme iz povijesti za svoje seminarske projekte u suradnji s mentorom. Putem čestih individualnih razgovora s kojima se istraživanje proširuje.Mapa sa crtežima je laboratorijski rad vezan uz rekonstrukciju povijesnih tekstilija i motiva izrazito tipičnih za pojedine periode kao na primjer-tipični motivi Egipta ili svo bogatstvo barokne ornamentike.
Cilj kolegija Cilj je omogučiti studentima što više samostalnog rada putem istraživanja pojedinih perioda iz povijesti i korištenja istih u vlastitom umjetničkom izrazu.
Literatura potrebna za ispit History of costume,Francoise Boucher