Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mehanika vlaknatih kompozita

Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
dr. sc. D. Hui, doc.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Osnove mehanike kompozitnih materijala. Detaljna analiza naprezanja, elastičnosti, savijanja, uvijanja, dinamičkog i reološkog ponašanja vlaknima ojačanih kompozita. Kriteriji popuštanja i zamora ovih materijala. Utjecaj defekata ishodišnog materijala, neodgovarajućeg projektiranja i dizajna kompozita te nepravilnosti i propusta u njihovoj proizvodnji na destrukciju. Osnovni principi dizajna i proizvodnje vlaknima ojačanih kompozita, željene namjene.
Cilj kolegija Razumijevanje uporabnih svojstava komercijalnih kompozitnih sustava, principa mehanike kompozitnih materijala te poznavanje osnovnih postavki projektiranja i dizajna vlaknima ojačanih kompozita. Studenti će biti osposobljeni za provođenje preliminarnih analiza naprezanja i deformacije, te projektiranje vlaknima ojačanih kompozita željenih svojstava i cijene.
Literatura potrebna za ispit Herakovich C.T.: Mechanics of Fibrous Composites, John Wiley & Sons Inc., USA 1998; ISBN 0-471-10636-4
Pilato A.L., Michno M.J.: Advanced Composite Materials, Springer-Verlag New York, USA 1994; ISBN 3-540-57563-4
Slater K.: Textile mechanics, The Textile Institute, UK 1997; ISBN 0900739 27 4
Gay D., Van Hoa S., Tsai S.W.: Composite Materials - Design and Application, CRC Press, USA 2002; ISBN 1587160846
Sierakowski J.R.: Structural Composite Design, Inter. Encyclopedia of Comp., Vol.5, VCH Pub., USA 1990, 312-324; ISBN 0-89573-732-9