Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Nove znanstvene paradigme

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij Teorija mode i dizajn tijela - poslijediplomski
Satnica 45
ECTS 8
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad, sudjelovanje u predavanjima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam znanosti u filozofiji i teorijama suvremenih znanosti; Pojam paradigme i njegova uporaba u filozofiji i znanostima; Pojam znanstvene revolucije; Razlika između antičke i klasične mehaničke znanstvene paradigme; Metodologija znanosti; Kvantnomehanička znanstvena paradigma i znanstveni probabilizam; Odraz prirodnoznanstvenih paradigmi na društvene i humanističke znanosti; Kriza paradigmi; Holizam i ekologija; Postmoderno razdoblje i nužnost traganja za novim paradigmama spoznaje.
Cilj kolegija Živimo du doba kad se spoznaje, načini života i mišljenja sve brže mijenjaju. Društvene i humanističke znanosti nailaze na promjene u pristupu takvoj stvarnosti. U prirodnih znanstvenika javlja se svijest o potrebi promjena na razini spoznajnih paradigmi sve do promjena u vrednovanju spoznaje i u samoj ""slici svijeta"". Predmetu je svrha da kroz pregled znanstvenih paradigmi i uvid u novije paradigme te rasprave o potrebi njihovih izmjena pristupnik dosegne razinu razmišljanja na kojoj se oslobađa od postojećih prevladanih gledanja na stvarnost.
Literatura potrebna za ispit Galović, M., Uvod u filozofiju znanosti i tehnike, Zagreb, 1997.
Kuhn, Th., Struktura znanstvenih revolucija, Zagreb, 1999.
Paul Feyerabend, Protiv metode, Sarajevo, 1987.
Horgan, J, Kraj znanosti, Zagreb, 2001.
Latour, B., Mi nikad nismo bili moderni, Zagreb, 2004.