Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Numeričke metode u tekstilnom inženjerstvu

Nositelji dr. sc. Željko Šomođi, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Metode približnog rješavanja jednadžbi: metoda sekante, metoda tangente, opća metoda iteracije. Približno određivanje ekstrema. Postupak numeričke optimizacije na primjeru ojačanja na odjeći. Metoda konačnih diferencija: približno izražavanje derivacija konačnim razlikama. Primjena u numeričkom rješavanju diferencijalnih jednadžbi savijanja trake i plošnog objekta. Prikaz modeliranja i analize primjenom programa za računalo. Primjena u modeliranju i optimizaciji geometrije zahvata u automatiziranom transportu tekstilnih obradaka. Metoda konačnih elemenata: princip diskretizacije kontinuuma, opći izvod matrice krutosti konačnog elementa i formiranje globalnog sistema jednadžbi. Matrice krutosti konačnog elementa za analizu savijanja grede i trokutnog elementa za ravninsku analizu. Princip izrade i prikaz programa za računalo. Modeliranje i analiza u primjerima ojačanja na tekstilu te homogenizaciji mehaničkih svojstava perforirane membrane.
Cilj kolegija Upoznavanje sa suvremenim numeričkim metodama u tehnici te njihovoj primjeni u tipičnim mehaničkim problemima u tekstilnoj i odjevnoj tehnologiji.
Literatura potrebna za ispit J. Sorić: Metoda konačnih elemenata, Tehnička knjiga, 2004.
O. C. Zienkiewicz: Finite element method, McGraw Hill, 1984.
Šomođi, Hursa, Rogale: Finite Element Analysis of Textile in Plane Stress, Proceedings of IMCEP 2003, Maribor Slovenia (108-114)