Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalsko upravljanje procesima

Nositelji dr. sc. Goran Hudec, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Definicije i klasifikacije fleksibilnih proizvodnih sustava. Stohastički procesi. Pojam procesa. Poissonov proces. Markovljevi procesi. Prelazne vjerojatnosti. Matrice prelaznih vjerojatnosti. Fraktali kao primjer markovljevog lancai mogućnost njihove primjene u dizajnu. Matematički modeli. Dinamičke i statičke karakteristike sustava. Linearni i nelinearni sustavi. Algoritmi upravljanja fleksibilnih proizvodnih sustava. Povezivanje digitalnog računala sa mjernim uređajima procesa. Sklopovski standardi. Upravljački programi za instrumentaciju. Neizrazito (fuzzy) upravljanje, neuronske mreže, samoučeći sustavi upravljanja, ekspertni sustavi. Neizrazita logika, neizraziti skupovi, funkcije pripadnosti, neizrazite operacije. Primjena neizrazite logike u upravljanju sustavima. Primjeri sa područja tekstilne tehnologije.
Cilj kolegija Studenti će se upoznati sa različitim postupcima definiranja procesa te mogućnostima i prednostima pojedinih pristupa kod implementacija na području tekstilne tehnologije.
Literatura potrebna za ispit Pauše, Ž.: Vjerojatnost, informacije, stohastički procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sustava: Primjena u robotici, fleksibilnim sustavima i procesima, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Hudec, G. : Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Zagreb, 2004.
Bennet, S.: Real time computer control; An Introduction, Prentice Hall, NewYork 1988.