Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Reologija

Nositelji dr. sc. Budimir Mijović, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Tenzori i reologija. Koncept kontinuuma. Vektor naprezanja, tezor naprezanja i tenzor deformacije. Ravninsko naprezanje i ravninska deformacija. Visokoelastičnost i linearna elastičnost. Linearno viskoelastično ponašanje. Dvodimenzionalna elastičnost. Reološki modeli (Maxwelov model, Kelvinov model i Alfreyev model). Puzanje i relaksacija. Trodimenzionalni model. Izotropija i anizotropija. Tekstilne mikrotrukture. Mikro skala, mezo skala i makro skala. Mehaničke karakteristike tekstilnih materijala, čvrstoća, žilavost i propusnost topline. Nehomogeni presjek tekstilnih materijala. Primjena reoloških modela na vlakna, pređe, tkanine, pletiva, tehnički i netkani tekstil.
Cilj kolegija Osposobiti studenta doktorskog studija da može samostalno analizirati reološke modele tekstilnih materijala. Izvršavati analizu dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog modela tekstilnih materijala.
Literatura potrebna za ispit M. F. Ashby: Materials selection in sechanical design, Pergamon Press, Oxford, 2001.
W.E.Morton, J.W.S.Hearle: Physical properties of textile fibers, The textile Institute, 993.H.A.
Barenes, J.T.Hutton, K. Walters: An introduction to rheology, Elsevier Science Publishers B.V., 1989.