Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorije o novim identitetima

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij Teorija mode i dizajn tijela - poslijediplomski
Satnica 45
ECTS 8
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad, sudjelovanje u predavanjima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Antropologija i sociologija o identitetima; Postmoderni identiteti i globalizacija; Biopolitika tijela i biomoć društva; Multikulturalizam i transnacionalni identiteti; Rod, spol, razlike; Nova univerzalnost; Kraj koncepta modernog identiteta; Umreženo društvo; Ideologije povratka primordijalnim zajednicama; Redizajniranje tijela; Politike identiteta; Nove granice između prirode, društva i kulture.
Cilj kolegija Suvremeno teoretsko promišljanje koncepta novih identiteta u globalno doba putokaz je za utemeljenje novih znanstvenih disciplina koje svoj predmet nastoje obuhvatiti suradnjom sociologije, kulturalnih studija, psihoanalize i drugih postmodernih društvenih teorija. Razumijevanje i kritičko uvođenje u proces tvorbe politike identiteta danas zahtijeva interaktivnu suradnju profesora i pristupnika u oblikovanju područja mode i dizajna iz socijalno-kulturalne konstrukcije novih identiteta, Krajnji je cilj predmeta razvijanje spoznajnog i kritičkog diskursa o modi kao identitetu u doba globalizacije.
Literatura potrebna za ispit Paić, Ž., Kultura - nova ideologija: Postmoderni identiteti i globalizacija, Zagreb, 2005.
Appadurai, A., Modernity at Large, Minneapolis, 1996.
Bhabha, H., The Location of Culture, London-New York, 1994.
Smith, P., Cultural Theory: An Introduction, London-New York, 2001.
Eagleton, T., The Idea of Culture, Cambridge, 2000.