Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Termodinamika

Nositelji dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof.
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položen ispit iz Matematike I.
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Termodinamički pojmovi; osnovne veličine,Clapeyronova jedn; toplinske i energetske veličine; 1.gl. zakon 2.gl. zakon, povratljivost, nepovratljivost, Carnotov i termodinamički stupanj djelovanjai, rashladni koeficijent, eksergija i anergija; idealni plinovi: politrope, Zeunerova jedn.,odnosi veličina, uređaji i primjena;toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova, dijagrami, tablice, prigušivanje, primjena;vlažni zrak:svojstva, veličine, h,d dij., procesi, primjena; kompresija i ekspanzija: procesi, uređaji, primjena;kružni procesi:učinkovitost, primjena:procesi s vodenom parom: temeljni,iskorištenja, korištenje; procesi kombinirane proizvodnje električne i toplinske energije;hlađenje:procesi, uređaji,toplinska pumpa;prijenos topline:kondukcija,konvekcija,radijacija
Cilj kolegija Program uključuje upoznavanje temeljnih znanja iz tehničke termodinamike na kojima počiva svaka pa tako i tekstilna struka. Nije moguće u potpunosti razumjeti tehnološke procese bez poznavanja fundamentalnih znanosti. Cilj je da se na temelju osnovnih načela olakša daljnji studij kao i rad u inženjeskoj praksi
Literatura potrebna za ispit R. Budin, A. Mihelić-Bogdanić, Osnove tehničke termodinamike Drugo,dopunjeno i izmijenjeno izdanje,Školska knjiga,Zagreb,2002.
A. Galović, Termodinamika I, FSB, Zagreb, 2002.
A. Galović, Termodinamika II, FSB, Zagreb, 2003.
G. Rogers, Y. Mayhew, Engineering Thermodynamics,Work&Heat Transfer, Solution Manual Longman, Edinburgh, 1996.
Dopunska literatura T. D. Eastop, A. McConkey, Applied Thermodynamisc for Engineering Technologists, Longman, New York, 1994.
K. S. Pitzer, Thermodynamics, Mc Grow Hill, New York, 1995.
G. Rogers, Y. Mayhew, Engineering Thermodynamics, Longman, Singapore, 1992.
K. Work, Advanced Thermodynamics for Engineers, Mc Grow Hill, New York, 1995.