Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Termoizolacijska svojstva odjeće

Nositelji dr. sc. Snježana Firšt Rogale, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Savladani i položeni temeljni kolegiji iz općih tehničkih predmeta i matematike.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Odjeće sa svojstvima toplinske zaštite od preniskih ili previsokih temperatura okoliša i parametri termoizo-lacijskih svojstava odjeće. Mjerne metode i standardi određivanja toplinskih svojstava odjeće. Mjerenja toplinske izolacije i toplinskog otpora tekstilnih plošnih materijala, kompozita i odjeće. Objektivna mjerenja i subjektivne ocjene toplinske udobnosti odjeće. Toplinska svojstva spojeva na odjeći načinjenih tehnikom šivanja, toplinskog spajanja primjenom kondukcije i konvekcije te ultrazvučnom i isokofrekventnom tehnikom. Primjena infracrvenih kamera pri određivanju nedostataka termoizolacijskih svojstava odjeće.Utjecaj konstrukcijskih parametara na termoizolacijska svojstava odjeće. Mjerenje kontaktne toplinske vodljivosti tekstilnih plošnih tvorevina i kompozita za utvrđivanje podataka za potrebe inženjerskog projektiranja odjeće. Mjerenja kondukcijsko-konvekcijskih svojstava ugradbenih materijala u odjeću pomoću originalno razvijene i patentirane vruće ploče pri istim parametrima ispitivanja koji se primjenjuju pri mjerenjima na termalnom manekenu. Pregled obilježja i razvoja termalnih manekena za istraživanja. termoizolacijskih svojstava odjeće. Mjerenje toplinske otpornosti odjeće primjenom patentiranog mjernog sustava za određivanje statičkih i dinamičkih toplinskih svojstava kompozita i odjeće (tzv. termalnog manekena) i specijaliziranih softvera. Serijski i paralelni model mjerenja termoizolacijskih svojstava odjeće. Statička i dinamička metoda mjerenja termoizolacijskih svojstava odjeće. Mjerna metoda za određivanje ponderirane temperature površine tijela metodom četiri, osam i četrnaest termometara, mjerenja. temperaturnih gradijenata slojeva odjeće, relativne vlažnosti unutar mikroklimatskih područja u odjeći i srčanog pulsa nositelja te usporedba sa standardiziranim subjektivnim ocjenama. Laboratorijske vježbe će se izvoditi na originalno razvijenoj i patentiranoj opremi (vruća ploča, termalni maneken, uređaj za mjerenje toplinske kontaktne vodljivosti, uređaj za mjerenja ponderirane temperature površine tijela, temperaturnih gradijenata i parametara mikroklimatskih područja u odjeći, klima komora te ostali mjerni instrumenti i uređaju za mjerenja temperature, relativne vlažnosti, anemometri, termovizijska kamera).
Cilj kolegija Cilj kolegija je da studenti steknu temeljna znanja iz područja termoizolacijskih svojstava odjeće te usvoje i razumiju najrelevantniju znanstvenu i stručnu terminologiju iz navedenog područja, da se upoznaju sa suvremenim mjernim metodama i standardima određivanja toplinskih svojstava odjeće, te utjecajem konstrukcijskih svojstava odjeće na termoizolacijska svojstva odjeće.
Literatura potrebna za ispit A. Das, R. Alagirusamy: Science in Clothing Comfort, Woodhead Publishing India in Textiles, 2010.
R. F.Goldman, B. Kampmann: Handbook on Clothing, 2007.
P. O. Fanger: Thermal comfort, New York McGraw-Hill, 1973.
S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević: Inteligentna odjeća, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, (2014.) ISBN 978-953-7105-52-5, str. 383.
D. A. Shabaridharan, J. Geršak: Physiological Resposes of Different Types Clothing in Cold Weather Condition - a wear trial study, Indian journal of fibre and textile research, mar. 2014, vol. 39; 33-42